Woningen en niet-woningen in de pijplijn

Wat behelst het onderzoek

Doel

Deze statistiek bevat gegevens over de vergunning- en bouwfasen van woningen en niet-woningen (verblijfsobjecten) in Nederland. Voor elke maand is inzichtelijk gemaakt hoeveel verblijfsobjecten in de pijplijn zitten om gebouwd te worden: deze hebben ofwel een verleende bouwvergunning, of er is een melding gemaakt van bouw gestart.

Doelpopulatie

Woningen en niet-woningen in Nederland die nog niet zijn gerealiseerd.

Statistische eenheid

Woningen en niet-woningen

Aanvang onderzoek

Januari 2015

Frequentie

Gegevens worden elk kwartaal gepubliceerd, en zijn beschikbaar op maand basis.

Publicatiestrategie

De maandstatistieken in het huidige verslagjaar zijn altijd voorlopig. De statistieken voor het voorafgaande jaar worden elk jaar in Juni opnieuw gepubliceerd en definitief verklaard.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Integrale registratie.

Waarnemingsmethode

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die elektronisch geleverd wordt uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) door het Kadaster (beheerder). Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Voor elk verblijfsobject in de pijplijn is de tijdlijn van voorkomens (wijzigingen in de BAG mbt status, pand status, etc.) gaafgemaakt om administratieve ruis tot een minimum te beperken. De uitkomst van dit proces is dat er voor elk verblijfsobject per maand maar één voorkomen in de tijdlijn overblijft. Dit voorkomen wordt dan gebruikt om te bepalen of het verblijfsobject tot de pijplijn wordt gerekend in deze maand.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het CBS voert geen controle uit op volledigheid, deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Het CBS maakt geen schatting van onvolledige gegevens. Het CBS voert geen controle uit op non-respons.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.