Voortgezet onderwijs; brugklascohorten

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over brugklascohorten geeft inzicht in de studievoortgang in het voortgezet onderwijs. Hoogst behaalde diploma’s, vertraging en niveauverandering kunnen gerelateerd worden aan het startjaar en brugklastype waarin leerlingen hun middelbare schoolcarrière beginnen alsook aan achtergrondkenmerken als geslacht en herkomstgroepering. Vanaf het studiejaar 2008/’09 wordt er om het jaar een nieuw brugklascohort opgestart en gevolgd.

Doelpopulatie

In dit onderzoek zijn leerlingen betrokken die voor het eerst ingeschreven staan in het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen dat ze op 1 oktober van een studiejaar ingeschreven zijn in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs en dat ze op 1 oktober van het voorgaande studiejaar geen voortgezet of hoger onderwijs volgden. Alleen de leerlingen die in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen zijn, vormen onderdeel van de populatie. Leerlingen die praktijkonderwijs volgen, maken geen deel uit van de populatie.

Statistische eenheid

Personen

Aanvang onderzoek

Op StatLine staan gegevens over brugklascohorten vanaf studiejaar 2003/’04 tot en met studiejaar 2007/’08. Vanaf studiejaar 2008/’09 is een nieuwe reeks gestart. Waar voorheen elk jaar een nieuw brugklascohort werd opgestart en gevolgd, gebeurt dat nu om het jaar.  Een ander verschil met de oude reeks is dat in de nieuwe reeks alleen leerlingen gevolgd worden die in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen zijn. Dit is 95,5 procent van het totaal aantal eersteklassers.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie

Waarnemingsmethode

Het basisregister onderwijsnummer (BRON) ligt ten grondslag aan de statistiek over brugklascohorten. BRON bevat informatie op persoonsniveau over leerlingen en examenresultaten in het door de overheid bekostigde onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt de gegevens van de verschillende instellingen en beheert het register. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot zogenaamde ééncijferbestanden volgens met CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. De onderwijs- en examengegevens in de tabellen zijn gebaseerd op deze ééncijferbestanden. Omdat in BRON ook het burgerservicenummer (BSN) van de deelnemers en geslaagden is opgenomen, kan CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie in de tabellen over geslacht en herkomstgroepering van de leerlingen is daarmee afkomstig uit de BRP.

Berichtgevers

CBS ontvangt van DUO bestanden met de door hen verzamelde gegevens over leerlingen en geslaagden in het voortgezet onderwijs.

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand. De aan CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Niet van toepassing

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door DUO geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.