Vermogensoverdrachten

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een beeld geven van de vermogensoverdrachten tussen personen in Nederland. Vermogensoverdrachten kunnen plaatsvinden via nalatenschappen en via schenkingen.

De statistiek over vermogensoverdrachten bestaat uit drie onderdelen met elk een aanvullende onderzoeksbeschrijving:

  • Vermogensoverdrachten: Nalatenschappen
  • Vermogensoverdrachten: Verkrijgingen
  • Vermogensoverdrachten: Schenkingen

Doelpopulatie

Vermogensoverdrachten: Nalatenschappen

Overledenen uit de bevolking van Nederland in het jaar van rapportage.

Vermogensoverdrachten: Verkrijgingen

Verkrijgers van een nalatenschap in het jaar van rapportage.

Vermogensoverdrachten: Schenkingen

Schenkingen met een unieke combinatie van schenker en ontvanger in het jaar van rapportage

Statistische eenheid

Statistieken over nalatenschappen hebben als eenheid ‘overleden personen in het betreffende jaar’. Voor verkrijgingen gaat het over ‘ontvangers van een nalatenschap van een overledene in het betreffende jaar waarvoor aangifte erfbelasting gedaan is’. Bij schenkingen is de eenheid ‘schenkingen in het betreffende jaar’, met een unieke combinatie van schenker en ontvanger per jaar.

Aanvang onderzoek

2007

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In het najaar drie jaar na afloop van het onderzoeksjaar komen voorlopige gegevens beschikbaar. Een jaar later worden deze vervangen door definitieve gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De resultaten zijn gebaseerd op integrale waarneming uit registraties.

Waarnemingsmethode

Koppeling, integratie en bewerking van diverse registraties.

Berichtgevers

Belastingdienst, Basisregistratie Personen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Vanwege integrale waarneming is er geen sprake van steekproefmarges. Registraties zijn echter niet feilloos. In beperkte mate is er sprake van beperkingen met betrekking tot de tijdigheid, volledigheid en juistheid van gegevens:

  • Het duurt een aantal jaren voordat aangiftes successie verwerkt en vastgesteld zijn bij de belastingdienst. Daarom worden gegevens pas in t+3 voor het eerst gepubliceerd.
  • Statistieken over verkrijgingen en schenkingen worden alleen geregistreerd over verkrijgingen uit nalatenschappen en schenkingen boven de betreffende aangiftedrempel, daardoor ontbreekt ongeveer 65% van de nalatenschappen en een onbekend percentage van de schenkingen.
  • Statistieken over nalatenschappen worden eveneens alleen geregistreerd over nalatenschappen boven de aangiftedrempel, maar van de ontbrekende 65% van de nalatenschappen wordt het vermogen op 1 januari in het jaar van overlijden gebruikt als proxy voor het nagelaten vermogen. Tussen 1 januari en het moment van overlijden kunnen vanzelfsprekend mutaties in de hoogte van het vermogen plaatsvinden door inkomen, opbouw van vermogen of uitgaven en investeringen. Hierdoor wordt de hoogte van het nagelaten vermogen mogelijk over- of onderschat in deze gevallen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De huidige reeks geeft in de tijd vergelijkbare resultaten vanaf 2007.

Meer informatie

Voor meer gedetailleerde beschrijving van het onderzoek wordt verwezen naar de aanvullende onderzoeksbeschrijvingen: