Uitstroom hoger onderwijs naar arbeidsmarkt

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over uitstromers hoger onderwijs (ho) op de arbeidsmarkt geeft inzicht in de arbeidsmarktpositie van ho uitstromers, direct en één tot en met vijf jaar na uitstroom. Gekeken wordt naar het al dan niet hebben van een baan of uitkering en naar diverse baankenmerken. Ho uitstromers kunnen onderscheiden worden naar geslacht, migratieachtergrond, internationale student en studierichting. Daarnaast is informatie beschikbaar over de onderwijssoort, hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo), waarin personen stonden ingeschreven voor zij het ho verlieten, en over het binnen deze onderwijssoort hoogst behaalde diploma.

Doelpopulatie

Personen die op 1 oktober van een studiejaar een voltijd inschrijving in het bekostigd ho hebben en die op 1 oktober één jaar later niet meer zijn ingeschreven in het bekostigd onderwijs.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

In StatLine staan gegevens over uitstromers ho op de arbeidsmarkt vanaf studiejaar 2006/’07. Het gaat hierbij om personen met een voltijd inschrijving in het bekostigd ho op 1 oktober 2006 die op 1 oktober 2007 niet meer zijn ingeschreven in het bekostigd onderwijs.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie.

Waarnemingsmethode

Gegevens over inschrijvingen in het ho en over ho-diploma's zijn afkomstig uit de ééncijferbestanden hoger onderwijs die het CBS ontvangt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze bestanden worden gebruikt om te bepalen welke personen op 1 oktober van een gegeven jaar een voltijd inschrijving in het ho hebben. Ook bieden deze bestanden informatie over behaalde hbo- en wo-diploma’s. Gegevens over inschrijvingen in het voortgezet onderwijs (vo), volwassenonderwijs (vavo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn afkomstig uit respectievelijk de ééncijferbestanden vo, vavo en mbo, die het CBS eveneens van DUO ontvangt. Met behulp van deze bestanden en het ééncijferbestand ho wordt bepaald of studenten met een voltijd inschrijving op 1 oktober van een gegeven jaar op 1 oktober van het daaropvolgende jaar nog staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Verplichte elektronische gegevensverstrekkingen door onderwijsinstellingen die zijn bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) vormen de basis van de ééncijferbestanden. De arbeidsmarktgegevens in deze tabel zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand.

Berichtgevers

Het CBS ontvangt van DUO bestanden met de door hen verzamelde gegevens over inschrijvingen en diploma’s in het bekostigd vo, vavo, mbo en ho.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand. Dezelfde procedure voert DUO ook uit bij het samenstellen van de ééncijferbestanden. Na ontvangst worden door het CBS aan deze bronbestanden persoonsgegevens uit de BRP en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) gekoppeld.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Personen die zowel een inschrijving in het hbo als in het wo hebben worden op StatLine vermeld met één inschrijving, de hoofdinschrijving. Deze wordt door DUO afgeleid op basis van verschillende inschrijvingskenmerken.

Het is mogelijk dat personen meerdere ho-diploma’s behaald hebben. Op Statline zijn personen vermeld met het hoogst behaalde diploma binnen de onderwijssoort. waarvoor zij ingeschreven zijn voordat zij het onderwijs verlaten. In het hbo gaat een master- boven een bachelordiploma dat weer gaat boven een associate degree. In het wo gaat een diploma voor een vervolgopleiding boven een masterdiploma dat weer gaat boven een bachelordiploma. Als personen meerdere diploma’s van hetzelfde niveau hebben behaald binnen de onderwijssoort waarvoor zij ingeschreven staan voordat zij het onderwijs verlaten (bijvoorbeeld twee hbo-bachelordiploma’s) staan zij vermeld met de studierichting van het meest recent behaalde diploma. Het vermelde diploma is meestal behaald in het laatste inschrijvingsjaar, maar in sommige gevallen al eerder. Personen die geen diploma hebben behaald binnen de onderwijssoort waarvoor zij ingeschreven staan voordat zij het onderwijs verlaten, kunnen in sommige gevallen wel een diploma behaald hebben binnen de andere onderwijssoort. Elke periode is er een heel kleine groep personen die het hbo verlaat zonder hbo-diploma, maar die wel een wo-diploma behaald heeft. Ook is er elke periode een iets grotere groep die het wo verlaat zonder wo-diploma, maar die wel beschikt over een hbo-diploma. Deze personen staan ingedeeld bij de personen die het hbo dan wel wo verlaten zonder diploma.

Van uitstromers ho die op enig moment zijn teruggekeerd in bekostigd onderwijs wordt geen arbeidsmarktinformatie gegeven. Dit is omdat deze terugkeer van invloed kan zijn op de uiteindelijke arbeidsmarktsituatie. Bijvoorbeeld omdat een diploma van hoger niveau behaald wordt dan waar personen het ho in eerste instantie mee verlieten. Het is ook mogelijk dat personen na verlaten van het ho op enig moment niet-bekostigd onderwijs volgen. Daar heeft het CBS geen gegevens over. Van deze personen wordt dus wel de arbeidsmarktsituatie weergegeven.

Internationale studenten die na hun studie uit Nederland vertrekken, schrijven zich niet altijd (direct) uit uit de BRP. Dit kan leiden tot een overschatting van het aantal ho uitstromers zonder werk en zonder uitkering. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie wordt daarom aangeraden om alleen naar de niet-internationale studenten te kijken.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Niet van toepassing.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door DUO geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in onderling overleg alsnog verbeteringen in het bronbestand aangebracht.