Sociale verzekeringsinstellingen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Sociale verzekeringsinstellingen geeft inzicht in de samenstelling van de uitgaven en ontvangsten van wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.

Doelpopulatie

Alle wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, die in het onderzochte kalenderjaar actief zijn geweest.

Statistische eenheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in 2002. De tabel bevat gegevens van 2002 tot en met 2011.

Frequentie

Stopgezet.

Publicatiestrategie

Voorlopige kwartaalcijfers worden drie maanden na afloop van de verslagperiode geplaatst. In uitzonderlijke gevallen kan nieuwe of sterk verbeterde statistische informatie aanleiding geven tot een bijstelling in de eerdere kwartaalcijfers van het lopende verslagjaar. Deze bijstelling vindt plaats bij het publiceren van gegevens over het vierde kwartaal. Daarnaast worden de kwartaalgegevens van de drie voorafgaande verslagjaren nog jaarlijks aangepast aan de uitkomsten van de Nationale Rekeningen. Deze aanpassing wordt gepubliceerd bij het beschikbaar komen van de jaarramingen.

De voorlopige jaarcijfers worden negen maanden na afloop van de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal en op grond van aansluiting op de cijfers in de Nationale rekeningen. Hierdoor hebben de cijfers geruime tijd een voorlopig karakter. Er wordt achtereenvolgens aangesloten op de nader voorlopige en definitieve jaarraming van de Nationale rekeningen. Deze jaarramingen komen respectievelijk in jaar t+2 en t+3 beschikbaar. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming van alle wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.

Waarnemingsmethode

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit de financiële administraties (waaronder de voortgangsrapportages en jaarverslagen) van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.

Berichtgevers

Alle wetttelijke sociale verzekeringstinstellingen.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Controle op aansluiting tussen de randtotalen na analyse en de randtotalen in de voortgangnota’s van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.
Controle op volgtijdelijke ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten naar wettelijke sociale regeling/fonds in de drie meest recente statistiekjaren.
Forse (volgtijdelijke) verschillen worden alleen geaccepteerd bij een geloofwaardige verklaring.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Hoog

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers voldoen aan de richtlijnen van het Europees Systeem van Rekeningen 1995.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitgangspunt is integrale waarneming van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.