Rijksmonumenten

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De statistiek Rijksmonumenten geeft een beschrijving van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument.

Doelpopulatie

Rijksmonumenten.

Statistische eenheid

Monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze tabel opgenomen.

Aanvang onderzoek

2013.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In januari van jaar t worden de cijfers over jaar t-1 gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

De telling van het aantal rijksmonumenten is gebaseerd op het Monumentenregister dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt bijgehouden. Voor de telling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•De telling heeft betrekking op de absolute aantallen rijksmonumenten zoals die zijn vastgelegd in het Monumentenregister. Het gaat hierbij om de losse monumenten en niet de complexen.
•Het jaar van inschrijving in het Kadaster geldt als het jaar van aanwijzing van een rijksmonument.
•De telling betreft uitsluitend rijksmonumenten waarvoor de aanwijzingsprocedure is afgerond. Monumenten waar een zogenaamde voorbescherming op rust en die nog in procedure zijn, worden niet meegeteld.
•De categorie-indeling van de rijksmonumenten is gebaseerd op de huidige indeling naar CBS-categorieën uit het Monumentenregister.

Steekproefomvang

Integrale waarneming.

Weging

De uitkomsten zijn niet gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het populatiekader zal nooit foutloos zijn. Als fouten worden overdekking en onderdekking onderscheiden. De overdekking bestaat uit eenheden die ten onrechte in het kader zijn opgenomen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer bestaan of in een andere eenheid zijn opgegaan. Onder de onderdekking wordt het ontbreken van eenheden verstaan, bijvoorbeeld omdat zij later (met vertraging) in het kader worden opgenomen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers over 2013 en 2014 zijn vergelijkbaar. De gemeentelijke herindelingen worden in het Monumentenregister verwerkt.