Recent arbeidsverleden

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De statistiek geeft inzicht in de arbeidsparticipatie van personen over een periode van vier jaar.

Doelpopulatie

Personen van 15 jaar en ouder, ultimo van het laatste jaar.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De cijfers zijn beschikbaar vanaf ultimo 2004.

Frequentie

Eenmaal per jaar.

Publicatiestrategie

Voorlopig en definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Gegevens worden samengesteld op basis van een combinatie van registergegevens: de Basisregistratie Personen (BRP), de Basis Gebouwen Registratie (BGR), de Polis administratie en diverse fiscale bronnen.

Waarnemingsmethode

Het betreft een bewerking van diverse registergegevens, zoals deze zijn opgenomen in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden.

Berichtgevers

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Controle op mesoniveau.

Weging

De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Omdat het een integrale waarneming via registraties betreft, zijn er geen steekproef-, non-respons-, kader- en modelaannamefouten. Echter, er kunnen wel administratieve fouten in de aangeleverde gegevens zitten. Hiervoor is bij de opname van diverse registers in ‘het Stelsel van Sociaal-Statische Bestanden’ zoveel mogelijk gecontroleerd en gecorrigeerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De ultimocijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De laatste verslagperiode betreft voorlopig cijfers.