Productiestatistiek Sociale Werkvoorziening

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een kwantitatieve beschrijving van de Sociale Werkvoorziening in Nederland.

Doelpopulatie

Bedrijven die zich bezig houden met de wet Sociale Werkvoorziening.

Statistische eenheid

Bedrijfseenheden.

Aanvang onderzoek

Begin jaren zeventig.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming van bedrijven met 20 of meer werkzame personen. 

Waarnemingsmethode

Elektronische of papieren vragenlijst.

Berichtgevers

Instellingen die zich bezig houden met wet Sociale Werkvoorziening.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden

De gehanteerde controle- en correctiemethoden zijn vooral toegespitst op de plausibiliteit van het grondmateriaal.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Met ingang van het verslagjaar 2003 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in methoden en procedures. Hierdoor is een breuk in de tijdreeks ontstaan.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Op macroniveau wordt gecontroleerd of ontwikkelingen in de tijd aannemelijk zijn. Voor een aantal kengetallen wordt ook een vergelijking gemaakt met statistische gegevens van andere bronnen.