Producentenprijsindex (PPI), 2005=100

Wat behelst het onderzoek
Doel

De prijsontwikkeling ten opzichte van het basisjaar van de goederen die zijn verkocht door de Nederlandse producenten, onderscheiden naar binnenlandse afzet en buitenlandse afzet alsmede alle in Nederland ingevoerde goederen.

Doelpopulatie

Voor de afzet betreft het de bedrijven in de nijverheid met 20 of meer werknemers. Daarnaast worden voor de invoer ook handelsondernemingen in de waarneming betrokken.

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

1935.

Frequentie

Maand

Publicatiestrategie

De gepubliceerde uitkomsten hebben gedurende vijf maanden een voorlopig karakter. Daarna zijn ze definitief. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve uitkomsten afwijken van de eerder gepubliceerde, voorlopige uitkomsten.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

Steekproef. Maandelijkse prijswaarnemingen bij bedrijven in de nijverheid en in de handel. De prijswaarneming vindt plaats met behulp van zogenaamde unieke vragenlijsten waarop uitsluitend de goederen staan vermeld die relevant zijn voor het te enquêteren bedrijf.

Waarnemingsmethode

Het overgrote deel van de waarneming vindt plaats met behulp van papieren en elektronische vragenlijsten. Verder worden er op beperkte schaal ook prijzen verzameld door middel telefonische navraag en vindt er waarneming plaats op basis van prijslijsten die door berichtgevers ter beschikking worden gesteld.

Berichtgevers

Bedrijven.

Steekproefomvang

Ongeveer 25 duizend prijzen van producten die worden waargenomen bij circa 4 300 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid.)

Weging

Bij de statistiek Producentenprijzen zijn twee soorten wegingen in gebruik. Allereerst de weging waarin de belangrijkheid van een bedrijf binnen een productgroep tot uitdrukking komt, de zogenaamde binnenweging. Deze weging kan worden aangepast, al naar gelang een bedrijf meer of minder belangrijk wordt in een productgroep. Deze wegingen zijn niet openbaar. Daarnaast komt de belangrijkheid van een product in het geheel aan producten of een bedrijfsklasse in het totaal van de nijverheid tot uitdrukking in de zogenaamde buitenweging. Deze wegingen worden gepubliceerd voor zover het de uitkomsten naar activiteiten, volgens de Standaard Bedrijfsindeling, betreft. Eenmaal per vijf jaar worden deze wegingen geactualiseerd.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten
Nauwkeurigheid

De mate van nauwkeurigheid van de PPI is niet bekend. De indexcijfers worden gepubliceerd met één decimaal. Onnauwkeurigheid kan op vele plaatsen in het productieproces ontstaan:
• bij de steekproef van de berichtgevers;
• bij de keuze van de representatieve artikelen;
• bij de raming van kwaliteitsverschillen tussen opvolgende versies van artikelen;
• door waarneemfouten tijdens de prijswaarneming;
•  bij de vaststelling van de wegingsfactoren;
•  door non-repsons.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De prijsontwikkeling wordt in het algemeen zo goed mogelijk gemeten door uitsluitend de prijzen van artikelen in de berekening mee te nemen die in twee opeenvolgende maanden bij dezelfde berichtgever zijn waargenomen. Reeksen met een verschillende basis zijn volgtijdelijk te schakelen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

n.v.t.

Meer informatie

Kwaliteitsrapport producentenprijsindex (PPI)