Producentenprijsindex (PPI)

Wat behelst het onderzoek

Doel

De prijsontwikkeling ten opzichte van het basisjaar van de goederen die zijn verkocht door de Nederlandse producenten, onderscheiden naar binnenlandse afzet en buitenlandse afzet evenals alle in Nederland ingevoerde goederen.

Doelpopulatie

Voor de afzet betreft het de bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers. Daarnaast worden voor de invoer ook handelsondernemingen in de waarneming betrokken.

Statistische eenheid

Bedrijven en producten.

Aanvang onderzoek

1935

Frequentie

Maand

Publicatiestrategie

De gepubliceerde uitkomsten hebben gedurende vijf maanden een voorlopig karakter. Daarna zijn ze definitief. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve uitkomsten afwijken van de eerder gepubliceerde, voorlopige uitkomsten.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef. Maandelijkse prijswaarnemingen bij bedrijven in de industrie en in de handel. De prijswaarneming vindt plaats met behulp van zogenaamde unieke vragenlijsten waarop uitsluitend de goederen staan vermeld die relevant zijn voor het te enquêteren bedrijf.

Waarnemingsmethode

Het overgrote deel van de waarneming vindt plaats met behulp van elektronische vragenlijsten. Verder worden er op beperkte schaal ook prijzen verzameld door middel van telefonische navraag en papieren vragenlijsten.

Berichtgevers

Bedrijven

Steekproefomvang

Ongeveer 25 duizend prijzen van producten die worden waargenomen bij circa 4 000 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd: de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid.

Weging

Bij de statistiek Producentenprijzen zijn twee soorten wegingen in gebruik. Allereerst de weging waarin het belang van een bedrijf binnen een productgroep tot uitdrukking komt, de zogenaamde binnenweging. Deze weging kan worden aangepast, al naar gelang een bedrijf meer of minder belangrijk wordt in een productgroep. Deze wegingen zijn niet openbaar. Daarnaast komt het belang van een product in het geheel aan producten of een bedrijfsklasse in het totaal van de nijverheid tot uitdrukking in de zogenaamde buitenweging. Deze wegingen worden gepubliceerd voor zover het de uitkomsten naar activiteiten, volgens de Standaard Bedrijfsindeling, betreft. Eenmaal per vijf jaar worden deze wegingen geactualiseerd.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid en representativiteit van de PPI worden gewaarborgd door van een zeer groot en divers aantal producten maandelijks de prijs waar te nemen bij verschillende bedrijven. De enquêterespons ligt boven de 95 procent. Indien een indexcijfer niet voldoet aan de geheimhoudingsregels van het CBS (bijv. onvoldoende dekking) dan zal dit cijfer niet worden gepubliceerd. De indexcijfers worden gepubliceerd met één decimaal.
Onnauwkeurigheid kan op meerdere plaatsen in het productieproces ontstaan:

  • bij de steekproef van de berichtgevers;
  • bij de keuze van de representatieve artikelen;
  • bij de beoordeling van kwaliteitsverschillen tussen opvolgende versies van artikelen;
  • door waarneemfouten tijdens de prijswaarneming;
  • bij de vaststelling van de wegingsfactoren;
  • door non-respons 

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De prijsontwikkeling wordt in het algemeen zo goed mogelijk gemeten door uitsluitend de prijzen van artikelen in de berekening te nemen die in twee opeenvolgende maanden bij dezelfde berichtgever zijn waargenomen.
Reeksen met een verschillende basis zijn volgtijdelijk te schakelen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

n.v.t.

Meer informatie

Basisverlegging producentenprijsindex (PPI) naar 2021=100