Personen met een uitkering

Wat behelst het onderzoek 

Doel

De statistiek geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering in het kader van de sociale zekerheid. De informatie wordt uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, en herkomstgroepering en diverse uitkeringskenmerken.

Doelpopulatie

Alle personen die een bijstands-, werkloosheids- en/of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen op het einde van het jaar.

Statistische eenheid

Een persoon met één of meer uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid (bijstand, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid).

Aanvang onderzoek

De cijfers zijn beschikbaar vanaf ultimo 1999.

Frequentie

De cijfers worden jaarlijks als ultimo jaarcijfers gepubliceerd.

Publicatiestrategie

De cijfers worden eenmalig als definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Gegevens worden samengesteld op basis van registraties.

Waarnemingsmethode

De gegevens worden maandelijks in bestandsvorm naar het CBS gestuurd.

Berichtgevers

De gegevens van bijstand, IOAW en IOAZ zijn afkomstig van de Sociale Diensten van elke gemeente in Nederland. De gemeenten van Nederland leveren ook de Gemeentelijke Basis Administratie aan; hierin zitten de persoonskenmerken. De gegevens over WW en arbeidsongeschiktheid komen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Steekproefomvang

In totaal zijn er ongeveer 1,5 miljoen personen met een uitkering. Al deze personen zijn vertegenwoordigd in de bestanden die aangeleverd worden aan het CBS. De GBA bevat alle inwoners van Nederland en is daarmee ook integraal.

Controle- en correctiemethoden

De uitkeringsgegevens worden gekoppeld aan de gemeentelijke basisadministratie (GBA), zodat er gepubliceerd kan worden naar diverse persoonskenmerken, waaronder herkomstgroepering en generatie. Aan een klein deel van de uitkeringsontvangers kan geen GBA-gegevens worden toegevoegd. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaak is, dat er ongeveer 20 duizend mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn die in het buitenland wonen. Deze mensen zijn niet in de GBA opgenomen. Andere oorzaken zijn foute sofi-nummers en ontbrekende sofi-nummers. Dergelijke problemen met sofi-nummers komen in alle bronnen voor. Hiervoor wordt niet gecorrigeerd; de waarden op de persoonskenmerken worden op ‘onbekend’ gezet.

Weging

De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat het een integrale waarneming via registraties betreft, zijn er geen steekproef-, non-respons-, kader- en modelaannamefouten. Echter, er kunnen wel administratieve fouten in de aangeleverde gegevens zitten. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gecontroleerd en gecorrigeerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De ultimo cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De brongegevens worden zo goed mogelijk gecontroleerd en gecorrigeerd voor administratieve fouten. Nadat de bronnen (uitkeringsgegevens en GBA) aan elkaar gekoppeld zijn, worden er geen correcties meer uitgevoerd. Miskoppelingen worden op ‘onbekend’ gezet, omdat het om slechts kleine aantallen gaat.