Personen met bijstand of een bijstandsgerelateerde uitkering

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek geeft inzicht in het aantal personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering in het kader van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO, bijstand voor de personen met een AOW-leeftijd).

Doelpopulatie

Personen wonend in Nederland, die een uitkering ontvangen in het kader van de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW, IOAZ, Bbz of AIO.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS), die de basis vormt voor de statistiek over personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering werd in 2005 geïntroduceerd. Daarvoor werden bijstandsuitkeringen sinds 1998 waargenomen via de bijstandskenmerkenstatistiek (BKS).

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De cijfers worden twee kwartalen na de verslagperiode gepubliceerd als voorlopige cijfers..

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie. De bestanden worden verrijkt met gegevens uit andere bestanden - zoals de Basisregistratie personen (BRP).

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering vanuit de administraties van de sociale diensten van gemeenten of vanuit de administratie van de SVB (betreffende de AIO).

Berichtgevers

De gegevens zijn afkomstig van de gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden in Nederland (voor de populatie tot de AOW-leeftijd) of van de Sociale verzekeringsbank (SVB) voor personen die de AOW-leeftijd hebben.

Steekproefomvang

Niet van toepassing. Integrale waarneming.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. De ontwikkeling van het aantal personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering wordt getoetst aan andere beschikbare informatie, zoals gegevens over de conjunctuur.

Weging

De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De cijfers zijn alle afkomstig uit registers, die afzonderlijk van goede tot zeer goede kwaliteit zijn. Door koppeling kunnen inconsistenties ontstaan. Door een hiërarchie van beslisregels worden de gegevens vervolgens (zo veel mogelijk) consistent gemaakt.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn goed vergelijkbaar. Trendbreuken als gevolg van veranderingen in de wetgeving worden verklaard.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Na ontvangst van de bestanden met informatie over de bijstands(gerelateerde) uitkeringen, worden zij onderworpen aan technische en inhoudelijke controles en correcties. Vervolgens wordt de geschoonde informatie verwerkt voor vergelijking met eerdere opgaven en voor het vaststellen van de juiste actuele informatie.Om de gegevens op transactiebasis voor een bepaalde maand (t) vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de informatie behorend bij de verslagmaand (t) en van de drie daaropvolgende maanden (t+1, t+2 en t+3). Informatie over de verslagmaand die daarna (t+4 en later) nog beschikbaar komt wordt niet meer meegenomen.