Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1914

Wat behelst het onderzoek
Doel

Inzicht geven in de ontwikkeling van de bouwkosten van nieuwe woningen, welke de aannemer in rekening brengt bij zijn opdrachtgever. Dit is dus inclusief de algemene kosten, winst en risico van de aannemer, maar exclusief grondkosten en de kosten van een projectontwikkelaar of makelaar.

Doelpopulatie

Nieuwbouwwoningen

Statistische eenheid

Nieuwbouwwoning

Aanvang onderzoek

1914. Vanaf 1914 tot en met 1949 zijn alleen jaarcijfers beschikbaar. Daarna, vanaf 1950, zijn de cijfers ook op kwartaalbasis beschikbaar.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn gedurende 4 kwartalen voorlopig.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De bron voor deze indexcijfers zijn gegevens die reeds bij het CBS aanwezig zijn. Afzonderlijke waarneming van gegevens is dus overbodig. Vanaf 1995 is het basismateriaal voor deze statistiek ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens, afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen en aan de Fysisch geografische regiokaart van Nederland. Van de jaren daarvoor komt het basismateriaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM).

Waarnemingsmethode

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de gekoppelde reeksen met verschillende referentieperioden heeft een meer indicatief karakter. Door de koppelingen van reeksen en de toegepaste afronding op 1 decimaal kunnen de cijfers van deze historische reeks afwijken van eerdere publikaties.

Meer informatie

Methodebeschrijving PINW