MKB & Ondernemerschap – Persoonskenmerken ondernemers

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het onderzoek richt zich op persoonskenmerken van ondernemers, in het kader van het programma MKB & Ondernemerschap.

Doelpopulatie

Ondernemers

Statistische eenheid

Personen

Aanvang onderzoek

2010

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

De gegevens worden elk jaar in het tweede kwartaal gepubliceerd. De gegevens over het voorgaande jaar worden dan voor het eerst gepubliceerd. De gegevens over de 2 meest recent gepubliceerde jaren zijn (nader) voorlopig. De eerdere jaren zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zowel registratie als steekproef.

Om te beginnen is de populatie ondernemers afgeleid op basis van het Algemeen Bedrijven Register (ABR). De ondernemers zijn geoperationaliseerd als eigenaren (inclusief maten en vennoten) of directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van bedrijven in het ABR. Hierbij is het eerste uitgangspunt dat de ondernemer is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel (KvK). Sinds april 2014 geldt namelijk het Nieuwe Handelsregister (NHR) van de KvK als basis voor het ABR, wat betekent dat het ABR uitsluitend bedrijven bevat die een KvK-inschrijving hebben. Hiermee is deze definitie vergelijkbaar met de definitie die de KvK hanteert.

Ten tweede dient de KvK-inschrijving een actief bedrijf te betreffen. Van alle bedrijven in het ABR is namelijk vastgesteld dat deze economische activiteiten ontplooien. Dit wordt bepaald aan de hand van BTW-omzet of het hebben van werknemers gemeten aan de hand van afdrachten van sociale premies. Voor eenmanszaken wordt ook het aantal werkzame personen dat opgegeven is bij de KvK meegenomen in de vaststelling of een bedrijf actief is of niet. De DGA’s zijn bepaald op basis van loongegevens, aan de hand van de desbetreffende inkomenscode. Via een koppeling tussen juridische entiteit en KvK-nummer wordt een relatie gelegd met de populatie actieve bedrijven in het ABR.

Vervolgens is de populatie ondernemers voorzien van persoonskenmerken. Voor demografische kenmerken is gebruik gemaakt van de bevolkingsstatistiek en voor het opleidingsniveau is gebruik gemaakt van onderwijsregisters, aangevuld met waarnemingen uit de Enquête beroepsbevolking.

Waarnemingsmethode

Zie waarnemingsmethode bevolkingsstatistiek en Enquête beroepsbevolking

Berichtgevers

Zie berichtgevers bevolkingsstatistiek en Enquête beroepsbevolking.

Populatieomvang

In 2022 waren er 2,3 miljoen ondernemers in Nederland.

Weging

Er is geen weging toegepast op de cijfers. De gegevens zijn afkomstig uit registraties, waarbij voor het onderwijsniveau registerinformatie is aangevuld met steekproefinformatie. Bij het onderwijsniveau is geen weging toegepast; personen die niet in de registers en niet in de steekproef voorkomen, zijn opgenomen in de categorie ‘onbekend’.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Voor het onderwijsniveau is gebruik gemaakt van registerinformatie, aangevuld met waarnemingen uit de Enquête beroepsbevolking. Aangezien de onderwijsregisters nog relatief nieuw zijn, zijn hierin vooral jongeren opgenomen. Ouderen zijn ondervertegenwoordigd in de cijfers, wat naar verwachting tot een vertekening in het waargenomen onderwijsniveau (exclusief onbekenden) leidt.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Voor de verschillende perioden is dezelfde methodiek gehanteerd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie kwaliteitsstrategie ABR, bevolkingsstatistiek en Enquête beroepsbevolking.