Milieukosten van het verkeer

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de kosten van maatregelen ter bestrijding van milieuverontreiniging door het verkeer.

Doelpopulatie

Verkeersdeelnemers en overheid. Er zijn gegevens over milieu-investeringen, jaarlijkse milieukosten, heffingen en subsidies, en netto milieulasten. De investeringen en jaarlijkse kosten worden ingedeeld naar milieucompartiment (lucht, geluid, water, afval, bodem).

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

1980.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De resultaten worden om de twee jaar voor twee afzonderlijke jaren berekend. Publicatie gebeurt twee jaar na het verslagjaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De basisgegevens voor het onderzoek komen uit enkele bestanden die bij het CBS beschikbaar zijn, financiële administraties, literatuuronderzoek en informatie van deskundigen.

Waarnemingsmethode

• Milieumaatregelen van producenten van vervoermiddelen en brandstoffen worden toegerekend aan de eigenaren en gebruikers van vervoermiddelen (ook wel verkeersdeelnemers genoemd; dit zijn huishoudens en bedrijven).  De kosten van de verkeersdeelnemers en de kosten van overheidsmaatregelen vormen samen de milieukosten van het verkeer.
• De uitgaven van de overheid worden geheel opgenomen als jaarlijkse kosten. De reden hiervoor is dat de rijksoverheid geen onderscheid maakt tussen investeringen en lopende kosten van projecten.
• De gegevens over subsidies, heffingen en eigen activiteiten van de overheid worden ontleend aan administraties van de betreffende overheidsinstanties.
• Uitvoeringskosten (beleids- en onderzoeksuitgaven) worden buiten beschouwing gelaten.
• De omvang van de milieu-investeringen wordt berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op diverse aannames van de gemiddelde meerkosten van bijvoorbeeld vervoermiddelen als gevolg van de getroffen maatregelen. De aannames berusten op literatuurstudie en informatie van deskundigen, bijvoorbeeld uit de auto-industrie.
• Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de milieukostenmethodiek zoals is vastgelegd in de VROM-publicatie: ‘Kosten en baten in het milieubeleid: definities en berekeningsmethoden’.

Berichtgevers

n.v.t.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden

-

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

In een aantal gevallen is vaststelling van de milieukosten lastig of niet mogelijk. De gemiddelde meerkosten van voertuigaanpassingen kunnen bij voortschrijdende normstelling in veel gevallen niet goed worden vastgesteld. Enerzijds leiden strengere normen tot duurdere aanpassingen. Anderzijds worden bestaande aanpassingen na verloop van tijd goedkoper door schaalvoordelen en door integratie in motorontwerpen. Van sommige aanpassingen aan de infrastructuur is geen kostenberekening mogelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdiepte aanleg van een (spoor)weg. In de ontwerpfase worden de meerkosten van dergelijke aanpassingen wel geraamd, maar in de uitvoeringsfase zijn zij vaak volledig geïntegreerd in de totale projectkosten. Daarnaast wijken de gerealiseerde uitgaven in veel gevallen sterk af van de begrote uitgaven.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Doordat de exacte nauwkeurigheid van de cijfers soms moeilijk is vast te stellen (zie hierboven) en inzichten/informatie van deskundigen in de loop van de tijd kunnen wijzigen is vergelijking van gegevens over de diverse jaren niet altijd even gemakkelijk.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Door het CBS worden de gebruikelijke controles uitgevoerd op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan.