Milieukosten openbare afvalwaterzuivering (beëindigd)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de investeringen en de jaarlijkse exploitatiekosten van openbare afvalwaterzuivering.

Doelpopulatie

Regionale waterkwaliteitsbeheerders (waterschappen en in enkele gevallen provincies en gemeenten).  De exploitatiekosten worden verdeeld naar kostensoort en inwonerequivalent voor twee taakvelden (transport van afvalwater, afvalwaterzuivering en slibverwerking).

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

1981.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De statistiek is beëindigd in 1998.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

In de beginperiode werden de gegevens verzameld via een schriftelijke enquête, daarna via analyse van financiële jaarverslagen.

Waarnemingsmethode

-

Berichtgevers

Regionale waterkwaliteitsbeheerders. Hiertoe behoorden niet alleen de waterschappen, maar in enkele gevallen ook provincies en gemeenten.

Steekproefomvang

Alle regionale waterkwaliteitsbeheerders.

Controle- en correctiemethoden

-

Weging

-

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

-

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Binnen de tijdreeks 1981-1998 zijn de gegevens met elkaar vergelijkbaar. Vanaf   2000 wordt het zuiveringsbeheer uitsluitend uitgevoerd door waterschappen. Als gevolg hiervan startte het CBS in 1999 een nieuw onderzoek (Milieukosten van waterschappen).

Beschrijving kwaliteitsstrategie

-