Maneges en sportscholen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Maneges en sportscholen geeft een beschrijving van de leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers, personeel (niet) in loondienst en samenstelling van de baten en lasten van bij de Kamer van Koophandel geregistreerde maneges en sportscholen.

Doelpopulatie

De populatie bestaat uit alle bij de Kamer van Koophandel geregistreerde maneges en sportscholen.

Statistische eenheid

Een manege (inclusief dressuur- en paardrijscholen) is een sportorganisaties die actief is op het gebied van paardensport middels de verhuur van paarden, de verhuur van stallingen voor paarden, het geven van instructie in paardensport e.d. Een sportschool (exclusief paardrijscholen en fitnesscentra) is een sportorganisatie die anders dan in verenigingsverband sportbeoefenaren opleidt of traint in een eigen sportaccommodatie (in eigendom of gepacht).

Aanvang onderzoek

Het onderzoek in min of meer de huidige vorm is gestart in 2000.

Frequentie

Driejaarlijks.

Publicatiestrategie

In jaar t verschijnen de definitieve cijfers over jaar t-2.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor het onderzoek wordt driejaarlijks een deel van de maneges en sportscholen in doelpopulatie geënquêteerd. Dit gebeurt op steekproefbasis.

Waarnemingsmethode

Elektronische enquête door het CBS. Respondenten kunnen op verzoek een papieren vragenlijst invullen.

Berichtgevers

Maneges en sportscholen.

Steekproefomvang

Integraal.

Controle- en correctiemethoden

De (gedeeltelijk) ontbrekende of niet plausibele informatie van respondenten wordt bijgesteld op basis van gemiddelden en verdeelfracties van vergelijkbare maneges en sportscholen.

Respons

De respons van de statistiek is gemiddeld 55 procent.

Weging

Van de maneges en sportscholen die geen (bruikbaar) enquêteformulier terugstuurden, zijn de uitkomsten via weging (of ophoging) bijgeschat. De wegingsfactor is berekend per grootteklasse.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het populatiekader zal nooit foutloos zijn. Als fouten worden overdekking en onderdekking onderscheiden. De overdekking bestaat uit eenheden die ten onrechte in het kader zijn opgenomen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer bestaan of in een andere eenheid zijn opgegaan. Onder de onderdekking wordt het ontbreken van eenheden verstaan, bijvoorbeeld omdat zij later (met vertraging) in het kader worden opgenomen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 2000 zijn de cijfers voor maneges op een vergelijkbare manier samengesteld. De cijfers voor sportscholen betreffen vanaf 2015 een andere doelpopulatie dan in eerdere jaren, toen ook de sportinstructeurs tot de sportscholen werden gerekend.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De gegevens zijn gecontroleerd en gecorrigeerd totdat de uitkomsten en kengetallen op mesoniveau stabiel en plausibel waren.