Levensloopregeling

Wat behelst het onderzoek
Doel

Deze statistiek geeft een kwantitatieve beschrijving van levensloopsparen door particulieren via de werkgever.

Doelpopulatie

Alle levensloopspaarrekeningen/verzekeringen per 31 december van natuurlijke personen bij financiële instellingen in Nederland.

Statistische eenheid

Levensloop spaarrekeningen en -verzekeringen van natuurlijke personen. Als variabelen worden het aantal rekeningen/verzekeringen en het totaal gespaarde bedrag gepubliceerd.

Aanvang onderzoek

2006.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn bij de eerste publicatie definitief. Als er toch wijzigingen optreden, is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

Steekproef. Deze wordt gehouden onder een vast panel van banken die meer dan 95 procent van het balanstotaal van alle banken uitmaken. Voor de levensloopregeling worden daarnaast gegevens ontvangen van het Verbond van Verzekeraars en wordt een aanvullende uitvraag gedaan bij aanbieders die geen bank of verzekeraar zijn. 

Waarnemingsmethode

Banken ontvangen een enquêteformulier van het CBS. Het Verbond van Verzekeraars verkrijgt, ook via een enquête, gegevens van verzekeraars. De aanbieders van levensloopproducten die geen bank of verzekeraar zijn worden persoonlijk benaderd.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn instellingen (banken) die deel uitmaken van het door de Nederlandsche Bank gehouden Register, als bedoeld in artikel 52, eerste lid van de Wet toezicht kredietwezen (Wtk 1992).  In de steekproef worden alleen de banken opgenomen die een rapportageverplichting hebben aan De Nederlandsche Bank. Het Verbond van Verzekeraars vraagt gegevens op bij verzekeraars die een levensloopproduct aanbieden. Onder de overige aanbieders van levensloopproducten vallen onder meer de dochters van pensioenfondsen.

Steekproefomvang

De steekproef wordt gehouden onder een vast panel van banken die meer dan 95 procent van het balanstotaal van alle banken uitmaken.

Controle- en correctiemethoden

Controle en correctie van de gegevens van de verzekeraars gebeurt door het Verbond van Verzekeraars.
De gegevens van de banken en overige aanbieders worden door het CBS gecontroleerd op volledigheid en plausibiliteit. Op basis van deze controle kan er contact worden opgenomen met berichtgevers om ontbrekende gegevens op te vragen of om na te gaan of de aangeleverde gegevens juist zijn. Er wordt geen ophoging toegepast.

Weging

N.v.t.