Lengte van wegen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse wegennet. Onderscheid wordt gemaakt naar beheerder en soort rijbaan.

Doelpopulatie 

Alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een straatnaam of nummer, waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.

Statistische eenheid 

Wegen.

Aanvang onderzoek 

2001 (in huidige vorm)

Frequentie 

Per jaar.

Publicatiestrategie 

De gegevens worden in het vierde kwartaal van het verslagjaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek 

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode 

Als uitgangspunt voor deze publicatie is het Nationale Wegenbestand (NWB) van Rijkswaterstaat gebruikt. Dit is mede gedaan met behulp van de meest recente kaartbladen van Top10NL (voorheen Top10Vector) van van het Kadaster (voorheen Topografische Dienst Kadaster). Voor de indeling naar gemeenten is de gemeentelijke codering van de wegvakken uit het NWB gebruikt. De wegen in de Belgische enclave Baarle-Hertog worden met ingang van peiljaar 2009 ook meegenomen. Fiets- en voetpaden zijn uitgesloten.

Berichtgevers 

Rijkswaterstaat, Het Kadaster (voorheen Topografische Dienst Kadaster).

Steekproefomvang 

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden 

Er wordt gecontroleerd op onderlinge consistentie.

Weging 

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid 

Meet- en procesfouten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid 

De gegevens zijn volgtijdelijk slechts beperkt vergelijkbaar met cijfers van voor 2001.

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur met een verbeterde methode voor het uitzonderen van fietspaden en voetpaden (toegepast voor de peiljaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de peiljaren 2017 en 2018 (herziene cijfers).

Beschrijving kwaliteitsstrategie 

Controle op interne consistentie en volledigheid.