Kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Beschrijving van kwartaalcijfers omzet van agrarische bedrijven op basis van fiscale data (BTW). De gegevens kunnen worden gebruikt voor beleid, onderzoek, de sector (bijvoorbeeld benchmarking) en door de politiek (nationaal en internationaal).

Doelpopulatie

Agrarische bedrijven uit de Landbouwtelling met een economische omvang van 3000 SO of meer. SO (Standaard Opbrengst) is een economische maat voor de omvang van een agrarisch bedrijf. SO is gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald en wordt uitgedrukt in euro. Bedrijven kleiner dan 3000 SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
Tot en met 2009 werd als maat voor de omvang van een agrarisch bedrijf gebruik gemaakt van NGE (Nederlandse Grootte-eenheid); de drempelwaarde voor de Landbouwtelling bedroeg toen 3 NGE. De wijziging van de drempelwaarde heeft vrijwel geen invloed op de omvang van de populatie.

Statistische eenheid

Agrarische bedrijven. Onder agrarische bedrijven wordt verstaan bedrijven die landbouwgewassen telen of dieren houden met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek omvat gegevens van de Landbouwtelling 2018-2022 die zijn gekoppeld aan de fiscale gegevens van dezelfde jaren. De fiscale gegevens zijn afkomstig uit de btw-aangifte.

Frequentie

Vooralsnog een eenmalig onderzoek en afhankelijk van externe financiering per kwartaal een actualisatie.

Publicatiestrategie

Vooralsnog eenmalig en afhankelijk van externe financiering per kwartaal een actualisatie. Het tijdstip waarop een eventuele actualisatie zou kunnen plaats vinden is nog niet bekend.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De Landbouwtelling is een integrale waarneming. De vragen in de Landbouwtelling worden jaarlijks vastgesteld in een werkgroep, waarin nagenoeg alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. De fiscale gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.

Waarnemingsmethode

Dataverzameling vindt elektronisch, via een internettoepassing, plaats. De verzamelde gegevens worden door RVO en de Belastingdienst aan CBS geleverd.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn agrarische bedrijven.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De Landbouwtellinggegevens worden bij ontvangst door RVO op microniveau gecontroleerd op harde fouten en gecorrigeerd. Bij analyse door het CBS wordt op plausibiliteit (waarschijnlijkheid) gecontroleerd, onder andere door relatiecontroles en vergelijkingen met vorig jaar. Zo nodig wordt navraag gedaan bij de RVO, maar nooit bij de bedrijven zelf. Plausibiliteitscontroles vinden op macro- en mesoniveau plaats, correcties op microniveau. De fiscale gegevens worden door de Belastingdienst gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.

Weging

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De koppeling bedraagt op berichtgeversniveau minimaal 85 procent, de respons van het volume (SO-waarde) bedraagt minimaal 90 procent. Het totaal aantal berichtgevers en volume is conform de Landbouwtelling. Voor het niet gekoppelde deel van de Landbouwtellingpopulatie worden de financiële gegevens geïmputeerd met financiële data om de ontbrekende fiscale data te benaderen. Dat vindt plaats op basis van gemiddelden per SO-waarde per type landbouwbedrijf per SO-klasse.
Opgave voor de Landbouwtelling is wettelijk verplicht. Omdat de gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van diverse administratieve regelingen (subsidies, Meststoffenwet), is van meetfouten eigenlijk geen sprake. Dit geldt ook voor de fiscale gegevens.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn in de tijd vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De financiële gegevens worden geconfronteerd met de SO-waarden van de Landbouwtelling (omzet versus SO-waarde).