Instroom in het middelbaar beroepsonderwijs; persoonskenmerken en bedrijfstak

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie geven over het aantal deelnemers dat voor het eerst instroomt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), onderscheiden naar geslacht, leeftijd, leerweg, niveau en sector van het mbo. Naast het aantal instromers wordt ook de activiteit 1 jaar voor instroom in kaart gebracht (type onderwijs, werkzaam naar bedrijfstak).

Doelpopulatie

Deelnemers die voor het eerst een mbo- opleiding volgen aan door de overheid bekostigde instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs, zoals regionale opleidingscentra (ROC’s), agrarische opleidingscentra (AOC’s) of vakscholen.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De eerste cijfers betreffen schooljaar 2009/’10.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Eén keer per jaar wordt de tabel uitgebreid met de gegevens over een nieuw jaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registerinformatie op persoonsniveau afkomstig uit het stelsel van sociaal-statistische bestanden (SSB). Onderwijsgegevens zijn afkomstig uit registraties van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Waarnemingsmethode

Er wordt per schooljaar een selectie gemaakt van personen die volgens de onderwijsregisterbestanden in eerdere jaren niet ingeschreven hebben gestaan of een diploma hebben behaald in het mbo. Ook zijn ze niet ingeschreven als extraneus, en hebben ze volgens de onderwijsinstelling geen mbo verleden.

Berichtgevers

DUO (Agentschap van het Ministerie van OCW).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de van de instellingen ontvangen gegevens op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden daar nogmaals door een specialist gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een goed beeld van het aantal instromers voor personen geboren na 1994. Herintreders geboren voor 1994 kunnen ten onrechte gezien worden als eerste instromers, omdat de gegevens over mbo-inschrijvingen alleen vanaf schooljaar 2004/’05 beschikbaar zijn.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Bij de vergelijking van gegevens over de tijd, dient er rekening te worden gehouden met de mogelijke onnauwkeurigheid in de gegevens (zie de beschrijving onder ‘Nauwkeurigheid’). Hoe nieuwer het verslagjaar des te minder kans op personen die ten onrechte als instromer worden gezien.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.