Hoger onderwijs; cohorten

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over cohorten geeft inzicht in de studievoortgang in het hoger onderwijs (ho). Behaalde diploma’s in het ho kunnen gerelateerd worden aan de onderwijssoort in het startjaar. Het hoogst behaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) kan bekeken worden naar de vooropleiding, terwijl het eerstbehaalde diploma in het wo bekeken kan worden naar de studierichting van het diploma. Zowel het hoogst behaalde als het eerstbehaalde diploma in het wo kunnen bekeken worden naar de studiefase in het startjaar. Het eerstbehaalde diploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo) kan bekeken worden naar de studierichting van het diploma, als ook naar de vooropleiding. Informatie kan in alle gevallen gerelateerd worden aan het achtergrondkenmerk geslacht en aan de onderwijspositie (i.e. staat student nog ingeschreven in het ho of niet).

Doelpopulatie

In dit onderzoek zijn studenten betrokken die voor het eerst ingeschreven staan in het ho, wo en hbo. Een eerste inschrijving in het wo (of hbo) hoeft niet een eerste inschrijving in het ho te betekenen. Personen met een eerste inschrijving in het wo (of hbo) kunnen al eerder ingeschreven hebben gestaan in het hbo (of wo).

Statistische eenheid

Ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, afgestudeerden en cohorten (jaargroepen).

Aanvang onderzoek

Op StatLine staan gegevens over ho-cohorten vanaf studiejaar 2008/’09. In het StatLine-archief zijn ook gegevens over ho-cohorten opgenomen, vanaf studiejaar 1995/’96 tot en met studiejaar 2012/’13 (voorlopige cijfers). Deze reeks is op een andere manier samengesteld dan de huidige reeks waardoor kleine afwijkingen kunnen optreden in de populatie-aantallen. Waar voorheen elk jaar een nieuw cohort werd opgestart en gevolgd, gebeurt dat nu om het jaar.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie.

Waarnemingsmethode

Het basisregister onderwijsnummer (BRON) ligt ten grondslag aan de statistiek over ho-cohorten. BRON bevat informatie op persoonsniveau over leerlingen en examenresultaten in het door de overheid bekostigde onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt de gegevens van de verschillende instellingen en beheert het register. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot zogenaamde ééncijferbestanden volgens met CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. De onderwijs- en examengegevens in de tabellen zijn gebaseerd op het ééncijferbestand hoger onderwijs. Omdat in BRON ook het burgerservicenummer (BSN) van de deelnemers en geslaagden is opgenomen, kan CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie in de tabellen over geslacht is daarmee afkomstig uit de BRP.

Berichtgevers

CBS ontvangt van DUO bestanden met de door hen verzamelde gegevens over leerlingen en geslaagden in het hoger onderwijs.

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand. De aan CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Niet van toepassing.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door DUO geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.