Grote batterijen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Doel van het onderzoek is het beschrijven van grote batterijen voor opslag van elektriciteit.

Doelpopulatie

De doelpopulatie zijn alle batterij-projecten in Nederland met een opslagcapaciteit groter dan 1 MWh.

Statistische eenheid

De statistische eenheid is een batterijproject bestaande uit een of meer batterijen op dezelfde locatie die gezamenlijk worden beheerd.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in verslagjaar 2022.

Frequentie

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd.

Publicatiestrategie

Cijfers over het voorafgaande jaar worden elk jaar in november als definitief gepubliceerd. Indien de data of een deel van de data eerder beschikbaar en van voldoende kwaliteit is worden eerder voorlopige cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Alle eigenaren of beheerders van batterijen > 1 MWh wordt gevraagd om data aan te leveren.

Waarnemingsmethode

Data worden opgevraagd middels een elektronische enquête.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn eigenaren of beheerders van de batterijen.

Steekproefomvang

In 2022 en 2023 worden een kleine 10 bedrijven bevraagd. Gemiddeld hebben deze bedrijven ongeveer 2 projecten met een batterijopslagcapaciteit > 1 MWh.

Controle- en correctiemethoden

Op microniveau CBS kan de data controleren door te vergelijken met het voorafgaande verslagjaar en door de interne consistentie te checken (van bijvoorbeeld de verhouding tussen vermogen en opslagcapaciteit). Informatie over de populatie komt van diverse bronnen zoals openbare websites, nieuwsberichten, gesprekken met deskundigen uit het veld en van de beheerder van het hoogspanningsnet TenneT. Een integrale bron voor de populatie is op dit moment helaas nog niet beschikbaar.

Weging

De respons op de enquête was in 2022 nog niet volledig. Data over het vermogen en de capaciteit waren uit andere bronnen wel bekend. Deze data zijn gebruikt voor het schatten van ontbrekende data.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Dit is een nieuwe statistiek wat een fenomeen beschrijft wat ook relatief nog nieuw en nu nog beperkt van omvang is.

Bedrijven en CBS moeten nog wennen aan de uitvraag vooral over data betreffende de opslag en het onttrekken van elektriciteit aan de batterijen (throughput). De respons op deze vragen was het eerste jaar nog beperkt en de kwaliteit van de uitkomsten is voor deze variabelen daarom nog beperkt.

Data over het vermogen en de opslagcapaciteit zijn voor de belangrijkste projecten in het openbare domein beschikbaar via meerdere routes en daarmee relatief betrouwbaar. De belangrijkste onzekerheid zit in de volledigheid en het moment van in gebruik nemen van nieuwe batterijen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Data worden in de korte periode dat deze statistiek bestaat volgens een vergelijkbare methode gemaakt en zijn dus volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

CBS heeft deze statistiek als verplicht bestempeld en kan daarmee een dringend beroep doen op bedrijven om de enquête in te vullen. Zeker bij een klein aantal actoren is dat heel belangrijk.

Voor het opstellen van de vragenlijst heeft CBS samengewerkt met te bevragen bedrijven en de branchevereniging om te komen tot een duidelijke en zo goed mogelijk invulbare vragenlijst. Zolang er geen betrouwbare beschikbare informatiebron is om de populatie in kaart te brengen blijft CBS meerdere bronnen combineren. We weten dat netbeheerders bezig zijn met het opzetten van een register voor grote batterijen. Als dat er is gaan we in overleg om na te gaan of en hoe we dat register zouden kunnen gebruiken voor deze statistiek.