Grenzeloos Studeren (internationaal Learning Mobility)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Doel van dit onderzoek is het inzicht bieden in de studiepuntenmobiliteit van studenten in het hoger onderwijs.

Doelpopulatie

De doelpopulatie bestaat uit alle afgestudeerden aan het hoger onderwijs. Gegevens over deze afgestudeerden worden door DUO aan het CBS geleverd.

Statistische eenheid

Studenten in hbo en wo.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek GRST wordt sinds 2017 jaarlijks uitgevoerd in het kader van een UOE-verordening (UNESCO, OECD, Eurostat).

Frequentie

Het onderzoek wordt elk jaar uitgevoerd in de maanden april, mei en juni.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden jaarlijks gepresenteerd. Het zijn definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek.

Waarnemingsmethode

De respondenten van Grenzeloos Studeren vullen de enquête in via internet. De waarneming vindt plaats in april, mei en juni.

Berichtgevers

(Ex-)studenten.

Steekproefomvang

De steekproef bestaat elk jaar uit ruim 20 duizend personen.

Controle- en correctiemethoden

Er vindt een voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibileitscontrole op interne consistentie en volledigheid plaats. Daartoe worden nieuwe cijfers onder meer vergeleken met eerdere peilingen.

Weging

Niet alle aangeschreven personen die in de steekproef zijn opgenomen, doen mee aan het onderzoek. De non-respons die dit met zich mee brengt, zorgt voor vertekening in de respons ten opzichte van de populatie. Ook heeft de non-respons een onbekend effect op de schattingen voor de doelvariabelen van het onderzoek. De effecten van de non-respons worden gecorrigeerd door de enquêteresultaten te wegen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De uitkomsten van Grenzeloos Studeren zijn onderhevig aan toevalsfluctuaties omdat de enquête een steekproef betreft. Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde doelpopulatie kleiner is dan 100, worden voor deze doelpopulatie geen cijfers gepubliceerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In 2021 is het onderzoek op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgebreid met vragen om meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor jongeren met een beperking, jongeren met een migratieachtergrond en jongeren met ouders die zelf geen opleiding in het hoger onderwijs hebben gevolgd (eerstegeneratiestudenten). Deze vragen zijn in 2024 weer geschrapt.

Vanwege de coronapandemie en de verschillende vormen om mobiel te zijn, zijn in 2022 vragen toegevoegd die meer inzicht geven over internationaliseringsactiviteiten. Hebben studenten bijvoorbeeld deelgenomen aan digitale projecten of online lessen gevolgd aan een buitenlandse onderwijsinstelling. Een en ander leidde tot een nieuwe vraagstelling, ook voor het meten van studiepuntmobiliteit

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt onder andere gecontroleerd op interne consistentie, volledigheid en plausibiliteit.