Gevangeniswezen

Doel

Een statistische beschrijving geven van de gedetineerdenpopulatie in een bepaald verslagjaar. Inzicht geven in de aard, omvang en ontwikkeling van de gedetineerdenpopulatie.

Doelpopulatie

Het betreft hier zowel gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven en nog niet in eerste aanleg zijn veroordeeld als gedetineerden die zijn veroordeeld. Het betreft alleen strafrechtelijk gedetineerden; personen die in vreemdelingenbewaring zitten zijn buiten beschouwing gelaten. De gedetineerden worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, verblijfstitel en strafduur, per verslagjaar.

Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Berichtgevers

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Waarnemingsmethode

Rechtstreekse datalevering.

Frequentie

Doorlopend.

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Verslagperiode

Jaarlijks.

Entiteit

Gedetineerden.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens

Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke soorten van persoonsgegevens dit gaat.

(Categorie van) betrokkenen:
Personen die in een bepaald verslagjaar strafrechtelijk gedetineerd waren.

(Categorie van) persoonsgegevens:
BSN, GBA-nummer, Strafrechtketennummer (SKN), geboortedatum, geslacht, geboorteland, nationaliteit.

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?

Strafrechtelijke gegevens
Burgerservicenummer (BSN)