Gebieden; overzicht vanaf 1830

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een overzicht bieden van de codes en namen van een vijftal Nederlandse gebiedsindelingen en alle gemeenten voor de periode 1830 tot heden. De vijf gebieden zijn: landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties.

Domeinbeschrijving

Het bevat drie soorten gegevens:

 1. Een zo volledig mogelijk overzicht van de codes en namen van de Nederlandse gebieden en gemeenten voor de
  periode 1830 tot heden. Daarbij zijn opgenomen de begindatum (vanaf 1830) en eventueel de einddatum.
 2. Gegevens over omvang en richting van wijzigingen in het grondgebied.
  Wijzigingen in gemeenten die effect hebben op de grenzen van grotere gebieden (landsdelen, provincies, etc.) zijn
  ook opgenomen. De gegevens hebben betrekking op aantallen inwoners  (beschikbaar vanaf 1936), oppervlakten land (vanaf 1949) en aantallen woningen (vanaf 1985).  Bij wijzigingen in de oppervlakte is dus alleen de oppervlakte land weergegeven en niet de oppervlakte van het (buiten)water.
 3. Wijzigingen in de naam van gemeenten. Ook naamswijzigingen zonder dat er een grenswijziging is opgetreden, zijn apart vermeld.

Gegevens genoemd onder punt 2 en 3 zijn opgenomen in de toelichting van de afzonderlijke gebieden en gemeenten. Alle gebieden in de tabel zijn ingedeeld bij de huidige provincie waarin ze liggen. Het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders  (Z.IJ.P.) telt in de periode 1984 tot en met 1995 niet mee in het totale aantal gemeenten in Nederland.

Aanvang onderzoek

De gegevens zijn beschikbaar vanaf 1830 tot heden.

Frequentie

Twee keer per Jaar

Publicatiestrategie

De gegevens worden in de eerste en tweede helft van het jaar gepubliceerd. In de eerste helft van het jaar worden de wijzigingen in de namen doorgevoerd en in de tweede helft worden de aantallen inwoners, oppervlakte en woningen toegevoegd.

Belangrijkste bronnen

De gegevens zijn afkomstig uit de papieren CBS publicatie Demografische kerncijfers per gemeente, om precies te zijn uit de tabellen over grenswijzigingen, opheffing, samenvoeging en nieuwvorming van gemeenten. De toelichting van de gemeenten is als volgt opgebouwd:

 • voor de periode 1830-1935 alleen veranderingen op hoofdlijnen.
 • voor de periode 1936-1990 details van alle wijzigingen. Daarbij is géén onderscheid gemaakt tussen grenscorrecties en gemeentelijke herindelingen. Door de veelheid aan gemeentegrenswijzigingen in vooral de jaren zestig, zeventig en tachtig is niet altijd goed aan te geven welke wijziging het gevolg was van een  gemeentelijke herindeling en welke moet worden gezien als een (kleine) grenscorrectie.
 • voor de periode 1991 tot heden volledige informatie. Dat wil zeggen dat ook een onderscheid is gemaakt tussen grenscorrecties en gemeentelijke herindelingen.

De toelichting van de vijf gebiedsindelingen bevat vanaf  1995 tot heden de meest volledige informatie. Eerdere jaren zijn (nog) niet beschikbaar.