Cito Eindtoets Basisonderwijs

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie geven over scores van leerlingen op de Cito Eindtoets Basisonderwijs of Centrale Eindtoets, naar geslacht, inkomen van het huishouden, herkomstgroepering en woonsituatie. Tot en met schooljaar 2013/’14 betreft het informatie over de Cito Eindtoets Basisonderwijs, vanaf schooljaar 2014/’15 over de Centrale Eindtoets.

Doelpopulatie

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs die deelnamen aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs of Centrale Eindtoets.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De eerste cijfers betreffen schooljaar 2005/’06.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie.

Waarnemingsmethode

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Cito. Scholen die deelnemen aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs of Centrale Eindtoets leveren hiervoor gegevens aan Cito. Het bestand dat CBS ontvangt bevat informatie op persoonsniveau over scores van leerlingen die de Cito Eindtoets Basisonderwijs of Centrale Eindtoets hebben gemaakt.
Omdat in het bestand ook persoonsgegevens zijn opgenomen, kan CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie in de tabel over geslacht en herkomstgroepering van de leerlingen is daarmee afkomstig uit de BRP.

Berichtgevers

CBS ontvangt van Cito bestanden met de door hen verzamelde gegevens over scores van leerlingen op de Cito Eindtoets basisonderwijs of Centrale Eindtoets.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Cito controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met Cito alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De standaardscore op de Cito Eindtoets of Centrale Eindtoets worden aangepast op basis van de moeilijkheidsgraad van de toets. Hierdoor ligt de gemiddelde standaardscore elk jaar rond de 535.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.