Caribisch Nederland: goederenvervoer zee- en luchtvaart

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het publiceren van gegevens over de in- en uitvoer van goederen van en naar Bonaire, Saba en Sint-Eustatius via zee en lucht. Deze statistiek wordt bijgehouden omdat de BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanaf 10 oktober 2010 openbare lichamen van Nederland zijn.

Doelpopulatie

Alle goederen die in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba via zee of lucht aan- en afgevoerd worden. De populatie van de statistiek van de aan- en afvoer van goederen bestaat uit alle ondernemingen in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, dat wil zeggen de ondernemingen die een CRIB-nummer hebben en handel met het buitenland voeren.

Statistische eenheid

Statistische eenheid: Ondernemingen in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba met een CRIB-nummer, die handel met het buitenland voeren.

Aanvang onderzoek

De statistiek start in 2013. Tot 2008 zijn wel gegevens gepubliceerd over de zee- en luchtvaart van Caribisch Nederland, maar deze zijn niet vergelijkbaar, omdat ze voornamelijk betrekking hebben op aantallen scheepsbewegingen en vliegtuiglandingen: 2009statisticalyearbooknetherlandsantillespub.pdf

Frequentie

Er wordt jaarlijks gerapporteerd.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde jaarcijfers zijn voorlopig. De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans één kwartaal na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Bij de publicatie van de nieuwe jaarcijfer komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Er wordt een registratie van de douane aangewend die mede de basis vormt voor de samenstelling van de statistiek internationale handel in goederen in Caribisch Nederland.
Meer informatie over de bovengenoemde internationale handelsstatistiek is te vinden in de volgende korte onderzoeksbeschrijving:
caribisch-nederland-internationale-handel-in-goederen

Waarnemingsmethode

Bedrijven op de eilanden doen aangifte van de import en export van goederen bij de douane. Het CBS ontvangt op kwartaalbasis een deel van de informatie van deze aangiften.

Steekproefomvang

Het betreft een integrale waarneming van alle bij de douane geregistreerde aangegeven in- en uitgevoerde goederen.

Geheimhouding

De geheimhouding van de statistiek van de zeevaart en luchtvaart van Caribisch Nederland is gelijk aan de toegepaste geheimhoudingsregels bij de internationale handel van Caribisch Nederland. In de statistiek van de internationale handel is een passieve geheimhouding van toepassing.

Berichtgevers

Ondernemingen in Bonaire, Saba en Sint-Eustatius met een CRIB-nummer die bij de douane aangifte doen van import en export van goederen.

Controle- en correctiemethoden

De statistiek van de zee- en luchtvaart van Caribisch Nederland is volledig gebaseerd op gecontroleerde en gecorrigeerde data van de internationale handel van Caribisch Nederland. Controle en correctie vindt plaats naar de mate van belangrijkheid van de ingezonden opgaven. De plausibiliteit wordt gecontroleerd aan de hand van tijdreeksen. Ontstaan twijfels over deze plausibiliteit dan wordt gecontroleerd op een meer gedetailleerd niveau.
De brongegevens van de internationale handelsstatistiek bevatten onder andere de
waarde en het brutogewicht, onderscheiden naar invoer en uitvoer. Voor de in- en uitvoer zijn de gewichten ingevuld, maar niet altijd plausibel en bovendien niet voor alle transacties beschikbaar. Omdat de informatie over gewichten in het gebruikte bronbestand niet altijd betrouwbaar is, worden deze gegevens met behulp van waarde-brutogewichtfactoren gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd Internationale handel en doorvoer. Een nieuwe statistiek. Bij ontbrekende gewichten wordt met hulp van de waarde-brutogewichtfactoren de waarde van de transacties omgerekend naar brutogewicht.
Vervolgens vindt nogmaals controle en correctie plaats naar de mate van belangrijkheid van geloste of geladen gewichten. De plausibiliteit wordt gecontroleerd aan de hand van tijdreeksen. Ontstaan twijfels over deze plausibiliteit dan wordt gecontroleerd op een meer gedetailleerd niveau.
De waarde-brutogewichtfactoren worden op jaarbasis bepaald. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

-

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Validaties met behulp van externe bronnen:
Havenbestanden van Caribisch Nederland met data over de maximale beladingsgraad van de in de verslagperiode aangelopen schepen.
Maatregelen om cijfers zo goed mogelijk te publiceren:
Controlesysteem met waarde-brutogewichtfactoren optimaliseren

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Jaargegevens worden vergeleken met de cijfers van de voorafgaande jaren.