AOW-uitkeringen

Wat behelst het onderzoek
Doel

De statistiek geeft inzicht in het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Doelpopulatie

Alle uitkeringen verstrekt aan personen rechtens de AOW.

Statistische eenheid

Uitkering.

Aanvang onderzoek

November 2006.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden een maand na de verslagperiode gepubliceerd. De twee meest recente verslagmaanden zijn hierbij altijd voorlopig.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Niet van toepassing. Er wordt gebruik gemaakt van administratieve gegevens.

Waarnemingsmethode

Secundaire, integrale waarneming.

Berichtgevers

Sociale verzekeringsbank (SVB).

Steekproefomvang

Niet van toepassing. De SVB levert een integrale registratie aan.

Controle- en correctiemethoden

In het statistisch proces vinden zowel een technische controle plaats op het waardenbereik van de velden in de records als een statistische controle waarbij bepaalde volgtijdelijke ontwikkelingen tussen opeenvolgende verslagmaanden worden beoordeeld.

Weging

Niet van toepassing. De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Aangezien de volledige populatie wordt waargenomen uit de uitkeringsregistraties van de SVB is de kwaliteit goed tot zeer goed te noemen. Bij variabelen die in de registratie zijn opgenomen maar niet van belang zijn voor het vaststellen van het recht en de hoogte van de uitkering, kan de kwaliteit in een aantal gevallen wat minder zijn. Als een variabele is opgenomen in StatLine kan ervan worden uitgegaan dat de kwaliteit goed is.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Trendbreuken als gevolg van veranderingen in de wetgeving worden verklaard.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er is controle op de interne consistentie en volledigheid. De juistheid van de informatie wordt getoetst aan de door de berichtgever gepubliceerde informatie.

Meer informatie

Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet uitkeringenstatistiek.