Statistiek Migratiemotieven

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Statistiek Migratiemotieven geeft informatie over de immigratie van niet-Nederlanders naar de reden waarom zij zich in Nederland vestigen.

Doelpopulatie

De waarnemingen over migratiemotieven zijn gebaseerd op jaarlijkse informatie per 1 januari die het CBS ontvangt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De koppeling van de gegevens over migratiemotieven met de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) verrijkt de informatie over migratiemotieven met demografische gegevens, zoals het jaar van vestiging in Nederland.

Bij de IND zijn alleen personen met een niet-Nederlandse nationaliteit geregistreerd. Het CBS heeft dan ook alleen informatie over de motieven van immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit die naar Nederland komen. Migratiemotieven van emigranten, personen die Nederland verlaten, zijn niet bekend.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Het CBS beschikt sinds 1998 over de IND-gegevens.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In het derde kwartaal worden de gegevens voor het voorafgaande kalenderjaar gepubliceerd.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Jaarlijkse gegevensverstrekking door de IND. De informatie over migratiemotieven tot en met 2003 komt uit het Centraal Register Vreemdelingen (CRV) van de IND. Het CRV registreert gegevens over alle in Nederland wonende niet-Nederlanders. Vanaf 2004 komen de gegevens uit INDIS, het informatiesysteem van de IND.

Berichtgevers

IND.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De cijfers worden gecontroleerd op inconsistenties met informatie uit de GBA aan de hand van vastgestelde regels en criteria. Van een aantal niet-Nederlandse immigranten is het migratiemotief niet bekend of niet ingevuld. Deze ontbrekende gegevens worden geïmputeerd.

Weging

De uitkomsten uit het IND-bestand worden door ophoogfactoren zoveel mogelijk consistent gemaakt met de totalen volgens de statistiek van de buitenlandse migratie.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De informatie die het CBS van de IND ontvangt, is niet in alle gevallen volledig. Het CBS maakt dan een schatting van de ontbrekende gegevens.Van een groot deel van de EU-onderdanen ontbreekt het migratiemotief omdat zij, met uitzondering van Bulgaren en Roemenen, sinds mei 2006 geen verblijfsvergunning meer nodig hebben als ze voor langer dan drie maanden in Nederland willen blijven. Dit geldt ook voor personen uit de EFTA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

Met behulp van informatie uit de GBA, zoals het jaar van vestiging van de partner, het jaar van trouwen of samenwonen en de leeftijd op het moment van immigratie, is vanaf 2007 voor personen uit EU- en EFTA-landen het aantal gezinsmigranten (gezinsherenigers en gezinsvormers) geschat. De overige onbekende migratiemotieven, in dit geval vooral arbeid en studie, zijn geïmputeerd.

Verder vindt het CBS, na overleg met de IND, dat de toedeling van de gezinsmigratie aan gezinshereniging en gezinsvorming voor de periode 1995 tot en met 2004 nog nader moet worden onderzocht. Daarom is ervoor gekozen de motieven in het kader van gezinsmigratie voor de gehele periode als één groep te presenteren.

Door nieuwe informatie kunnen de uitkomsten in lichte mate afwijken van eerder gepubliceerde uitkomsten en van elders op StatLine gepubliceerde aantallen. Dit geldt voor alle opgenomen perioden in de tabel. Door afrondingen tijdens de berekeningen is het mogelijk dat de som van de afzonderlijke motieven van niet-Nederlandse immigranten afwijkt van het totaal.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit.