Omnibusenquête Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie verzamelen over de leefsituatie van mensen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (Caribisch Nederland), met name over gezondheid, veiligheid, communicatie, wonen, transport, vakantie en vrije tijd.

Doelpopulatie

Personen van 15 jaar en ouder op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius die langer dan drie maanden op het betreffende eiland wonen of van plan zijn langer dan drie maanden op dit eiland te blijven.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli.

Frequentie

Het onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. De gegevens die gepubliceerd worden, worden gepresenteerd als jaarcijfer van het jaar waarin het onderzoek is uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde jaarcijfers zijn definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek van personen.

Waarnemingsmethode

De waarneming gebeurt via face-to-face interviews. Op Saba en Sint-Eustatius maken de interviewers hierbij gebruik van papieren vragenlijsten, in de talen Nederlands, Engels, Spaans en Papiamento. De antwoorden van de respondenten worden door de interviewers op de papieren vragenlijsten vastgelegd en later elektronisch verwerkt. Op Bonaire heeft de helft van de interviewers eveneens papieren vragenlijsten gebruikt. De andere interviewers hebben gebruik gemaakt van een elektronische vragenlijst op een tablet. De volledige vragenlijst van de Omnibusenquête (Nederlands) is elektronisch beschikbaar.

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens.

Steekproefomvang

In 2013 bestond de steekproef uit 1264 personen op Bonaire, 299 personen op Saba en 330 personen op Sint-Eustatius.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor. De weging is voor elke gemeente afzonderlijk uitgevoerd. Voor Bonaire en Sint-Eustasius is de weging gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd en wijk. Voor Saba is de weging gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd en buurt. Bij de gemeente Bonaire wordt in de weging ook het effect van de verschillende waarnemingsmethoden (tablet versus papier) verdisconteerd.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. De betrouwbaarheidsmarges worden in de StatLinetabellen bij de cijfers gegeven. Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 50 worden geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges. Ook als de betrouwbaarheidsmarge groter is dan het gemiddelde aantal of percentage worden de resultaten niet gepresenteerd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De interviews voor de Omnibusenquête worden uitgevoerd door tijdelijke krachten die speciaal voor de Omnibusenquête worden geworven en getraind. Een deel van deze interviewers heeft al eerder meegewerkt aan andere enquêtes van het CBS. De interviewers krijgen voor de Omnibusenquête een tweedaagse cursus over de inhoud en het belang van de Omnibusenquête en de wijze van interviewen. De personen, die in de steekproef van de Omnibusenquête zijn gevallen, krijgen vooraf een brief en folder thuis gestuurd met informatie over de Omnibusenquête.