Milieuhygiënisch delict

Strafbaar feit, omschreven in milieuwetten die zijn genoemd in artikel 1A van de Wet op de economische Delicten (WED).
De meeste strafbepalingen uit de afzonderlijke milieuwetten zijn in 1994 overgebracht naar de WED. Daardoor worden de desbetreffende milieudelicten sindsdien aangemerkt als economische delicten. Voorbeelden van milieuwetten die in de WED worden genoemd zijn: de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Destructiewet, de Flora- en Faunawet, de Grondwaterwet, de Kernenergiewet, de Meststoffenwet, de Wet bodembescherming, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet milieugevaarlijke stoffen, en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.