ErDis: Ervaren discriminatie in Nederland

Om een representatief beeld te krijgen van ervaren discriminatie in Nederland is een enquête gehouden onder groepen van verschillende herkomst (Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders, mensen uit Midden- en Oost-Europese landen, autochtonen, overige niet-westerse allochtonen en overige westerse allochtonen).
Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die door 8.536 mensen is ingevuld. In de vragenlijst is voor concrete voorvallen nagegaan of men discriminatie heeft ervaren. De voorvallen hadden betrekking op: de (semi)publieke ruimte, uitgaan, contact met instanties, werk zoeken, arbeidsvoorwaarden, de werkvloer en het onderwijs. Er is gevraagd naar verschillende uitingen: van schelden en pesten tot ongelijke behandeling, bedreiging en geweld. De respondenten konden ook aangeven dat zij twijfelden of er sprake was van discriminatie. In de cijfers die in dit persbericht genoemd worden zijn de mensen die twijfelen over de discriminatoire aard van een voorval buiten beschouwing gelaten.
Wanneer zij wel betrokken worden dan wordt dit expliciet vermeld. Bestand beschikbaar over 2018.