Populatie uitstroom van bijstand naar een baan in loondienst

Dit nieuwsbericht is mede gebaseerd op het Cohortonderzoek uitstroom uit de bijstand naar werk. In dit onderzoek is een cohort gevolgd, dat bestond uit personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd die tussen december 2020 en november 2021 waren uitgestroomd uit de bijstand en een maand later (januari-december 2021) een baan in loondienst hadden. Om goed vast te stellen of een persoon inderdaad van bijstand naar een baan in loondienst is uitgestroomd, en eventuele administratieve vertraging uit te kunnen sluiten, wordt niet direct bij de beëindiging van de bijstandsuitkering gekeken of de persoon een baan heeft, maar één maand na de beëindiging van de bijstandsuitkering. Hierbij mag de persoon niet alsnog weer een (nieuwe) bijstandsuitkering hebben ontvangen. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, behoort de persoon tot de onderzoekspopulatie. Voor verdere details over de onderzoeksmethode wordt verwezen naar de beschrijving van de onderzoeksmethode zoals opgenomen in het Cohortonderzoek.

Bijstand
Bijstand wordt verleend aan huishoudens. Een huishouden kan bestaan uit een alleenstaande of een paar, met of zonder kinderen. Als de bijstand wordt verstrekt aan een paar, dan worden beiden meegeteld als bijstandsgerechtigde.  In de berekeningen voor de personen die zijn uitgestroomd van bijstand naar een baan in loondienst, zijn alleen de personen meegenomen die een algemene bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet voor thuiswonenden ontvingen. Uitkeringen in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz; inclusief Tozo), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) behoren ook tot de bijstandsuitkeringen, maar zijn bij de berekeningen niet als zodanig geteld. Hetzelfde geldt voor personen met algemene bijstand die verblijven in een inrichting of geen adres hebben.

Baan
Een arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht en waartegen een (financiële) beloning staat. In dit onderzoek zijn ook deeltijdbanen en banen met weinig uren meegenomen. Stages zijn buiten beschouwing gelaten. Arbeid als zelfstandige, overige arbeid (freelancers, etc.) of arbeid in het buitenland telt niet mee als baan.