Begrotingen gemeenten

De onderzochte begrotingen kunnen zowel vastgestelde als primitieve begrotingen zijn. Primitieve begrotingen zijn begrotingen die door het college zijn opgesteld, maar nog niet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Wijzigingen die het gevolg zijn van de besluitvormingstrajecten tussen primitieve en vastgestelde begroting, zoals het definitief vaststellen van de tarieven van de heffingen door de raad, kunnen gevolgen hebben voor de uitkomsten. 

Van de 342 Nederlandse gemeenten hebben er 341 gerespondeerd. De non-respons bestaat uit de gemeente Vijfheerenlanden. Om tot cijfers voor totaal Nederland te komen, zijn de heffingsopbrengsten van de gemeente Vijfheerenlanden bijgeraamd.