Vrijgekomen corporatiewoningen

In dit onderzoek is een vrijgekomen corporatiewoning gedefinieerd als een zelfstandige woning van een woningbouwcorporatie waarin op 31 december 2021 andere bewoners stonden ingeschreven dan op 1 januari 2021. Corporatiewoningen kunnen beschikbaar komen door verhuizing en overlijden van de oude bewoner(s) of door nieuwbouw en woningtransformaties. Corporatiewoningen die betrokken werden door nieuwe bewoners maar waarin een of meerdere bewoners in de woning bleven zijn buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verhuizingen waarbij de ene partner bij de andere intrekt. Niet-zelfstandige woonruimten, waaronder corporatiewoningen waarin meerdere huishoudens woonachtig zijn, zijn apart beschouwd.