Exploitatiesaldo voor bestemming

Het exploitatiesaldo voor bestemming betreft het saldo van de totale lasten en baten exclusief de onttrekkingen en toevoegingen aan het eigen vermogen, die in de StatLinetabel worden getypeerd als “Resultaat van de rekening” en “Toevoeging/onttrekking reserves”. Gemeenten baseren hun financiële verantwoording op het stelsel van lasten en baten. Lasten en baten zijn in veel gevallen hetzelfde als inkomsten en bestedingen, maar niet altijd. Zo wordt bij een investering in bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw of een bedrijfsauto niet de investering zelf, maar de afschrijving als last gezien. Ook een dotatie aan een voorziening wordt gezien als een last. Een voorziening is een “spaarpotje” om toekomstige verplichtingen of risico’s mee af te kunnen dekken. Bij de verkoop van bijvoorbeeld aandelen wordt niet de totale opbrengst, maar de boekwinst opgenomen als baat.

Het exploitatiesaldo voor bestemming wijkt af van het EMU-saldo, dat wordt gebaseerd op het transactiestelsel. In het transactiestelsel wordt niet gerekend met voorzieningen en afschrijvingen; een investering wordt in het betreffende jaar geheel geboekt als besteding.

In dit artikel worden, vanwege de leesbaarheid, soms ook de woorden inkomsten, kosten en bestedingen gebruikt als het om baten en lasten gaat.