Onderwijsniveau en leeftijd ouders

Het armoederisico houdt veelal verband met het onderwijsniveau en leeftijd van de betrokken personen. Bij minderjarige kinderen ligt differentiatie naar leeftijd en onderwijsniveau niet voor de hand. Leeftijd niet omdat deze een vrijwel constant gegeven is, de minderjarigen zijn immers allen per definitie jong. Onderwijsniveau ook niet omdat de jongste kinderen nog helemaal geen onderwijs volgen en de oudere kinderen merendeels nog onderwijsvolgend zijn. Informatiever is het aanvullend te onderzoeken of en in hoeverre verschillen in onderwijsniveau en in leeftijd van de hoofdkostwinner een rol spelen in de hoogte van het armoederisico van de kinderen. Deze analyses zijn uitgevoerd. De uitkomsten laten zien dat de verschillen in armoederisico’s naar herkomst, ook langdurig, dan weliswaar kleiner worden maar dat volgens een vrijwel vergelijkbaar patroon als in de gepresenteerde figuren sprake is van substantieel hogere risico’s van de onderscheiden groepen geïmmigreerde kinderen en kinderen van de tweede generatie.