Netwerk Ecologische Monitoring (NEM)

De natuurmeetnetten in Nederland maken onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Dit is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van LNV en I&W, de provincies en enkele overheidsorganisaties, waaronder het CBS. Het samenwerkingsverband werkt aan de afstemming van natuurmeetnetten op de informatiebehoefte van de rijksoverheid op nationaal en internationaal niveau. Belangrijke internationale meetverplichtingen vloeien o.a. voort uit de vogel- en habitatrichtlijnen van de Europese Unie.

Voor veel van de zoogdiersoorten die niet worden gevolgd, is monitoring (nog) niet mogelijk. Zo zijn vleermuizen en marters s ’nachts actief of houden zich op ontoegankelijke plekken op, waardoor er geen systematische tellingen kunnen worden gedaan, of de kosten daarvan te hoog zijn. Een andere reden voor het ontbreken van een soort in de trendindicator van zoogdieren is dat over soorten die zich korter dan tien jaar aaneengesloten voortplanten in Nederland, niet aan de Europese Unie hoeft te worden gerapporteerd. Daardoor vallen bijvoorbeeld wolf en wilde kat nog niet onder het NEM.