Europese Habitatrichtlijn (HR)

Bijlage IV van deze richtlijn bevat de soorten met landelijke bescherming, en bijlage II de soorten waarvoor tevens Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.