Cijfers niet te gebruiken voor regionale schattingen

Het aantal dakloze mensen is een schatting voor heel Nederland. De cijfers zijn niet te gebruiken voor berekeningen op laagregionaal of lokaal niveau.

Naast het sinds 2009 lopende onderzoek naar dakloosheid, ontwikkelt het CBS sinds 2022 de Monitor dakloosheid. Dit doet het CBS in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en VNG, de vereniging Nederlandse gemeenten.

Het doel van deze Monitor dakloosheid is om, naast het landelijk cijfer, ook regionaal structureel beter zicht te krijgen op het aantal dakloze mensen dat gemeenten en organisaties voor maatschappelijke opvang daadwerkelijk in beeld hebben. Zo kunnen gemeenten, het Rijk en opvangorganisaties gerichter beleid maken.

In het najaar van 2022 vond een eerste uitvraag plaats bij de centrumgemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Na deze uitvraag is besloten om de aanleverstructuur te wijzigen, zodat ook de benodigde gegevens bij maatschappelijke opvangorganisaties verzameld kunnen worden. Ter voorbereiding van de toekomstige uitvraag is in de zomer van 2023 is een 0-meting uitgevoerd naar de beschikbaarheid van persoonsgegevens (inclusief BSN) van individuele dakloze mensen, bij zowel centrumgemeenten als organisaties die maatschappelijke opvang aanbieden. Het type maatschappelijke opvang wordt uitgesplitst naar zogenoemde ETHOS-Light categorieën, waarbij de focus ligt op categorie 2 en 3 (kort- en langdurige opvang). Zie ook Inventarisatie voor Monitor Dakloosheid start deze maand | VNG.

Op grond van de 0-meting gaat het CBS met gemeenten en aanbieders in gesprek om de gegevens zo nodig te optimaliseren. Het CBS voert de monitor samen met VNG Realisatie uit. Het streven is om de benodigde gegevens vanaf voorjaar 2024 door het CBS uit te laten vragen bij zowel de centrumgemeenten als bij de maatschappelijke opvangorganisaties. De gegevens zullen naast de publicatie op de CBS-website ook gepubliceerd worden op Waarstaatjegemeente.nl