Eigen bijdragen

Eigen bijdrage Zvw

Deel van de kosten voor verzekerde Zvw-zorg (anders dan via het eigen risico) dat door zorggebruikers zelf betaald moet worden voor gebruik van de volgende zorgvormen: extramurale farmacie, ziekenvervoer, kraamzorg thuis en in instellingen (inclusief poliklinische bevallingen zonder medische noodzaak) en mondzorg. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten.

Eigen bijdrage Wlz

Het bedrag aan eigen bijdrage voor gebruik van verzekerde Wlz-zorg dat door het CAK gefactureerd is aan de cliënt in de maand waarin de peildatum (november) valt. De gefactureerde eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt door het CAK vastgesteld op basis van de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage (LEB/HEB)-systematiek. In de berekening van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met de leefeenheidsamenstelling, de leeftijd van de leefeenheid en het bijdrageplichtig inkomen.

Eigen bijdrage Wmo

Het bedrag aan eigen bijdrage voor gebruik van Wmo verblijf of Wmo
ondersteuning thuis dat door het CAK gefactureerd is aan de cliënt in de maand
waarin de peildatum (november) valt.

De gefactureerde eigen bijdrage voor Wmo verblijf wordt door het CAK
vastgesteld op basis van de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage
(LEB/HEB)-systematiek. In de berekening van de eigen bijdrage wordt rekeninggehouden met de leefeenheidsamenstelling, de leeftijd van de leefeenheid en het bijdrageplichtig inkomen.