Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Het bedrag aan eigen bijdrage voor gebruik van Wmo verblijf of Wmo ondersteuning thuis dat door het CAK gefactureerd is aan de cliënt in de maand waarin de peildatum (november) valt.

De gefactureerde eigen bijdrage voor Wmo verblijf wordt door het CAK vastgesteld op basis van de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage (LEB/HEB)-systematiek. In de berekening van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met de leefeenheidsamenstelling, de leeftijd van de leefeenheid en het bijdrageplichtig inkomen.