Eigen betalingen

Eigen betalingen betreffen de verplichte eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) thuis of met verblijf (beschermd wonen). Voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden zowel het verplicht eigen risico als de verplichte eigen bijdragen voor het gebruik van verzekerde Zvw-zorg meegenomen.

Eigen betalingen voor zorg die niet via de Zvw en Wlz is verzekerd, (zoals zelfzorg) en algemene voorzieningen in de Wmo (die niet onder het abonnementstarief vallen) blijven buiten beschouwing. In de cijfers zijn ook niet meegenomen het vrijwillig eigen risico bij de Zvw en verzekeringspremies (zowel Zvw, Wlz als aanvullende verzekering). Als het gaat om betalingen aan zorgverleners die niet onder contract staan van de zorgverzekeraars, wordt alleen het deel meegerekend dat onder het eigen risico valt. Eventuele eigen bijdragen als aanvulling op het maximale bedrag dat de zorgverzekeraar vergoedt zijn niet meegerekend.

De eigen bijdrage voor hulpmiddelen vanuit de Zvw is in de voorlopige cijfers over 2015-2020 niet meegenomen. Wie binnen de leefeenheid een eigen bijdrage betaalt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, betaalt geen eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo.