Reductiedoelstelling klimaatwet

De reductiedoelstelling van 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990 is inclusief de emissie door landgebruik en bosbouw (LULUCF). De broeikasgasemissies in dit nieuwsbericht zijn exclusief LULUCF. In de volgende kwartaalpublicatie (midden juni over eerste kwartaal 2023) worden de LULUCF-emissies meegenomen.

De LULUCF emissie is geleidelijk gedaald van 6,2 megaton CO2-equivalent in 1990 naar 4,3 megaton CO2-equivalent in 2021. Dat is een daling van 31 procent. De verwachting is dat in 2022 de LULUCF emissie ongeveer gelijk is aan 2021. Als daarmee gerekend wordt, dan blijft de reductie ten opzichte van 1990 gelijk aan 32 procent.