Verkeersdoden

Een verkeersdode is een weggebruiker die is overleden ten gevolge van een plotseling optredende gebeurtenis op de openbare weg op Nederlands grondgebied, verband houdend met het verkeer, waarbij ten minste één rijdend voertuig betrokken was. Het slachtoffer is binnen 30 dagen na het ongeluk overleden. Een overledene wordt niet als verkeersdode geteld wanneer: 
het ongeval zich voordoet op een plaats die niet opengesteld is voor openbaar rijverkeer en ander verkeer;
het ongeval zich voordoet op een gedeelte van een trein- of trambaan die geen deel uitmaakt van de openbare weg en uitsluitend gebruikt kan worden door een trein of een tram;
het slachtoffer 30 dagen of meer na het ongeval overlijdt;
overleden is door moord/doodslag of door zelfdoding.
het slachtoffer op het moment van geboorte geen enkel teken van leven heeft getoond, ongeacht de zwangerschapsduur (doodgeborene).

Van de 737 verkeersdoden in 2022 waren 30 personen niet in Nederland ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Dit zijn met name niet-ingezetenen die voor werk of vakantie aan het verkeer in Nederland deelnamen. 

Voor de vaststelling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland zijn voor het jaar 2022 gegevens uit twee bronnen gecombineerd: gegevens uit doodsoorzaakformulieren die zijn ingevuld door de schouwend arts (forensisch geneeskundige) en dossiers van arrondissementsparketten. Op het moment van deze publicatie is de derde bron die het CBS gebruikt voor het definitief vaststellen van het aantal verkeersdoden, het gegevensbestand van Rijkswaterstaat, ontleend uit ongevalsrapporten van de politie, nog niet beschikbaar. De cijfers in deze publicatie zijn voorlopig. Dat betekent dat bij de definitieve vaststelling er nog kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden. Wanneer de gegevens uit de laatste bron ook verwerkt zijn, publiceert het CBS de definitieve cijfers.

De resultaten van deze integratieve benadering van het aantal verkeersdoden zijn beschikbaar vanaf het kalenderjaar 1996. Reeksen met cijfers uit eerdere jaren zijn verkrijgbaar bij Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze tijdreeksen zijn uitsluitend gebaseerd op ongevalsrapporten die door de politie zijn opgemaakt.

Scootmobiel

In de cijfers vallen scootmobielen in de categorie gemotoriseerde invalidevoertuigen. Vanaf 2009 zijn in deze categorie alleen bestuurders van een scootmobiel aan een verkeersongeval overleden. 

E-bike

De e-bike is een fiets met elektrische ondersteuning. Vanaf 2016 wordt het aantal overledenen op een e-bike door het CBS geregistreerd. Het aantal in het artikel genoemde e-bikedoden vormen een ondergrens. Het CBS moet afgaan op het type fiets dat op het proces-verbaal bij het Openbaar Ministerie of op het doodsoorzaakformulier is ingevuld. Hier wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen een gewone fiets en een e-bike. In dat geval worden deze fietsslachtoffers bij de categorie gewone fiets geteld.

Bromfiets/snorfiets

Inclusief speed-pedelec, die door de RDW wordt geregistreerd als bromfiets.