Samenhang inkomen tussen generaties

Om de samenhang in het inkomen van twee opeenvolgende generaties na te gaan is gebruik gemaakt van gegevens van het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 1995 en de integrale Inkomensstatistiek 2020. Beide onderzoeken bevatten van personen en huishoudens inkomensgegevens, die voornamelijk afkomstig zijn van de Belastingdienst. Het RIO was gebaseerd op een (panel)steekproef die ongeveer een derde van de bevolking omvatte. Het CBS beschikt tegenwoordig over inkomensgegevens van de gehele bevolking en publiceert hierover vanaf 2011. Bij het samenstellen van de onderzoekspopulatie voor het onderzoek naar intergenerationele inkomenssamenhang zijn de volgende criteria gehanteerd:
- De onderzoekspersonen waren in 1995 minderjarige, thuiswonende kinderen. Het hoofd van het toenmalige huishouden en diens eventuele partner worden in deze bijdrage aangeduid als de ouder(s), maar het zijn niet per se de biologische ouders. 
- In 2020 waren de onderzoekspersonen hoofdkostwinner of partner van de hoofdkostwinner in het huishouden waartoe ze op dat moment behoorden.
De onderzoekspopulatie bestaat uit 932 332 personen (waarvan 49 procent man) van 25 tot 43 jaar in 2020. Gemiddeld waren zij 33 jaar in 2020. Het hoofd van het huishouden in 1995 (bij paren was dat vrijwel altijd een man, bij eenoudergezinnen 9 van de 10 keer een vrouw) was gemiddeld bijna 40 jaar. Bij (echt)paren was de partner gemiddeld ruim 37 jaar in 1995. Het merendeel van de kinderen maakte deel uit van een paar in 2020, en meestal hadden ze zelf inmiddels ook kinderen.