Aandeel landbouw in emissies

Emissies kunnen op verschillende manieren berekend worden. De meest gangbare voor de broeikasgasuitstoot is die volgens IPCC, waarop de klimaatdoelen voor broeikasgasuitstoot zijn gebaseerd. De IPCC-uitstoot omvat de hoeveelheid emissies die door menselijk toedoen binnen een bepaald land worden uitgestoten. Voor luchtverontreinigende stoffen (stikstofoxiden, ammoniak en fijnstof) is er de Europese NEC-richtlijn, waarop emissieplafonds worden gebaseerd.

Een andere rekenmethode dan IPCC en NEC, volgens een ander kader, bieden de Milieurekeningen. Daarbij gaat het om emissies die horen bij de productie- en consumptieve activiteiten binnen de Nederlandse economie. De emissies door de landbouw als aandeel van de emissies door de Nederlandse economie zijn afkomstig uit de Milieurekeningen, omdat die zich het best lenen voor een vergelijking met de toegevoegde waarde. Alleen de aandelen van de emissie van fijnstof (PM2,5) zijn gebaseerd op de NEC-emissies.