Berekening euro per inwoner

De uitgaven per inwoner zijn berekend door de lasten op de jaarrekeningen, exclusief de posten Mutaties reserves en Resultaat, te delen door de inwoneraantallen van de provincies.