Gecorrigeerd loonverschil in relatie tot loondiscriminatie

Beloningsdiscriminatie houdt in dat werkgevers hun werknemers ongelijk belonen voor arbeid van gelijke waarde. Het onverklaarde loonverschil tussen mannen en vrouwen geeft een voorzichtige indicatie van het bestaan van beloningsdiscriminatie, maar vormt hiervoor geen bewijs. In hoeverre feitelijk sprake is van beloningsdiscriminatie op basis van geslacht is middels dit onderzoek niet te concluderen. Dat komt door de volgende beperkingen van de gebruikte onderzoeksmethode:

• Het loonverschil is niet gecorrigeerd voor alle factoren die samenhangen met de waarde van arbeid. Vanwege gebrek aan gegevens hierover binnen het CBS is er bijvoorbeeld niet gecorrigeerd voor eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen in werkmotivatie, ambitie, het belang dat werknemers hechten aan een hoog salaris, en het volgen van aanvullende cursussen.
• In de analyse is niet met alle mogelijke beloningsvormen rekening gehouden. In dit onderzoek zijn bijzondere (incidentele) beloningen zoals bonussen en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals verlofmogelijkheden en flexibele werktijden, niet meegenomen.
• Bij sommige factoren is bij de operationalisering gebruikgemaakt van een indeling in grove categorieën, waarbij mogelijk relevante nuances verloren zijn gegaan. Werknemers zijn bijvoorbeeld ingedeeld in slechts vier beroepsniveaus, terwijl er in werkelijkheid een veel breder scala aan beroepsniveaus bestaat.
• Daarnaast kunnen factoren waarvoor gecorrigeerd wordt het effect van mogelijke discriminatie juist doen verdwijnen. Stel bijvoorbeeld dat in goed betaalde bedrijfstakken als gevolg van discriminatie vrouwen minder snel worden aangenomen dan mannen, ondanks gelijke kwalificaties. Dan zou het loonverschil deels verklaard worden door de variabele ‘bedrijfstak’. Evenzo is het mogelijk dat de variabelen ‘leidinggevende functie’ en ‘beroepsrichting management’ een deel van het loonverschil tussen mannen en vrouwen verklaren, terwijl vrouwen gediscrimineerd worden door hun vaker leidinggevende en managementfuncties te ontzeggen.
Het is niet op voorhand te zeggen of eventuele beloningsdiscriminatie groter of kleiner is dan het gecorrigeerde (ofwel onverklaarde) loonverschil. Bovengenoemde oorzaken kunnen namelijk in beide richtingen werken.